Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

effect verkrijgen. Daar verschillende vlinderbloemigen ook verschillende bacteriën noodig hebben, zal voor iedere soort ook een andere bacteriën-cultuur moeten worden genomen.

Laat de ontwikkeling van de lupine, of een anderen groenen bemester, zelve te wenschen over, dan kan men daaraan tegemoet komen, door een grootere hoeveelheid zaad uit te strooien en door, tegelijk met het zaaien, de gronden te bemesten met kali en phosphaat. Ik geloof, dat men bij de kinacultuur goede resultaten zal verkrijgen door een aanplant van lupinen, of van andere vlinderbloemigen, te combineeren met een bemesting met zwavelz. ammoniak, superphosphaat en kalizouten. Het zal niet moeilijk zijn een dergelijke proef te nemen.

Terwijl vroeger aangeraden werd, om de bloeiende planten direct onder den grond te werken, heeft later in Europa de practijk geleerd, dat het beter is, ze eerst gedurende eenigen tijd aan de lucht te laten verrotten.

Ook met nog andere vlinderbloemigen zijn proeven genomen. Op een kina-onderneming zag ik goede resultaten met Lamtoro (Leucaena glauca) j deze wordt langs de terrassen of tusschen de boomen uitgezaaid, en nadat voldoende loof ontwikkeld is, wordt dit afgesneden en ondergewerkt. Verder worden nog gebruikt Phaseolus lunatus (Kratok), Crotalaria enz.

Het onderhoud van den kinaboom zeiven bepaalt zich tot het snoeien en de bestrijding van ziekten en plagen.

Bij het snoeien moet zooveel mogelijk gestreefd worden naar het verkrijgen van flink ontwikkelde stam, takken en kruin. Men begint in een jongen aanplant met het verwijderen der onderste takken en zet dit met het ouder worden zoodanig voort, dat bij den volwassen boom de takvorming niet lager begint dan op ±i,5 M. boven den grond. Wanneer jonge stammen meerstammig opgegroeid zijn, laat men diengene zitten, waarvan men verwachten kan, dat hij zich later tot een fraaien, goed vertakten boom zal ontwikkelen; de overige neemt men weg. Verder moet het snoeien beperkt blijven tot het verwijderen van die takken, welke voor andere een belemmering zijn, of

Sluiten