Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Andere planters meenden, dat in jonge plantsoenen, die zich gesloten hebben, het wegnemen van onrijpe takken, die tengevolge van gebrek aan licht en lucht gaan afsterven, verkeerd is, omdat, zooals zij beweerden, het alcaloide van de afstervende takken ten goede komt aan den boom.

Ik geloof echter, dat op het oogenblik niemand meer over rijpe of onrijpe basten spreekt in bovengenoemden zin; welke takken nog in aanmerking komen voor een loonenden oogst, hangt af van den marktprijs; bij een ynitprijs van 3 cent werpt men de dunne takken weg, doch bij een van 6—12 cent, zooals in de laatste jaren, wordt alles geoogst. Elke tak, hoe dun ook, produceert kinine; 't is alleen maar de kwestie of de waarde daarvan de moeite van het oogsten loont.

Een andere vraag is op welken leeftijd een boom zijn hoogste alcaloide-gehalte bereikt heeft. Moens en Van Leersum, vooral de laatste, hebben voor het beantwoorden daarvan uitgebreide en nauwkeurige analyses verricht. Van Leersum, die van 1889 tot tot 1903 jaarlijks van een zeker aantal boomen het relatieve gehalte van den stambast bepaalde, had daaruit afgeleid, dat de Ledgerboomen reeds op hun 5e jaar hun maximum gehalte aan kinine bereikt hadden, dat het dan langzaam afnam, om op het 14e jaar evenveel te bedragen als op het 8e jaar °9); terwijl Moens meende, dat na het 8e jaar het gehalte niet meer toeneemt 70). In 1904 en in 1905 zijn door mij nog de laatste analyses der proefboomen verricht, doch aangezien het aantal van deze langzamerhand door uitdunning en ziekten verminderd was, werden ze gestaakt. Trouwens deze onderzoekingen hebben voor de praktijk weinig belang, daar deze zich bezighoudt met de vraag, wanneer een boom zijn grootste hoeveelheid kinine heeft geproduceerd, en zooals ik hieronder zal aantoonen duurt dit geruimen tijd. Daarenboven moet bij de beoordeeling der cijfers, die het relatieve gehalte van een boom aangeven, rekening gehouden worden met de omstandigheid dat, naarmate de boomen ouder worden, de vorming van korst toeneemt, en aangezien deze minder alcaloide inhoudt dan de eigenlijke bast, wordt het gehalte van dezen laatsten daardoor verlaagd.

Sluiten