Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De tijd, waarop dit geschiedt, is voor elke onderneming verschillend ; bij sommige heeft deze vernieuwing eerst na 30 jaar plaats, doch bij vele reeds na 20, en ook wel na 15 jaar. Hij is afhankelijk van de bodemgesteldheid en, niet het minst, ook van de wijze, waarop de exploitatie der plantsoenen geschied is.

Vóórdat men tot geheele rooiing van een aanplant besluit, tracht men eenige zekerheid te krijgen, dat een herbeplanting met kina kans van slagen heeft, en hieromtrent kan wederom het Hoofd-tuinboek inlichtingen geven, n.1. de rubriek „onderhoud van den aanplant". Daarin vindt men opgeteekend:

i°. Welke grondbewerkingen een tuin elk jaar heeft ondergaan: schoonhouden, patjollen, greppelen,'terrasseeren, en hoeveel daarvoor is uitgegeven.

20. In welke mate men den oorspronkelijken jongen aanplant heeft moeten inboeten.

30. Welke ziekten en plagen er geheerscht hebben; hoeveel zieke boomen daarvoor gerooid moesten worden, en welke bestrijdingsmiddelen daarvoor zijn aangewend, benevens de kosten hiervan.

40. Welke bemesting men heeft toegepast en de kosten daarvan.

Deze beschrijving over een groot aantal jaren geeft een duidelijk inzicht omtrent de bodemgesteldheid van eiken tuin en ook, met behulp van de cijfers der jaarlijksche producties, omtrent diens meer of mindere geschiktheid voor de cultuur van kina, waardoor tevens zal kunnen bepaald worden met welke Ledger-variëteit eventueel de herbeplanting zal moeten plaats hebben.

De ondervinding, die men in de laatste jaren bij de kina-cultuur op Java heeft opgedaan, heeft als regel doen aannemen, dat een normaal ontwikkelde kina-aanplant niet behoeft gerooid te worden, zoolang hij jaarlijks door rationeel uitdunnen per bouw nog een hoeveelheid bast produceert, die + 50 K.G. zw. kinine bevat. Per bouw wordt dan nog een behoorlijk rendement verkregen.

Dat de boomen zelve, wanneer men ze zooveel mogelijk spaart, nog gedurende geruimen tijd een groote en stijgende productie kunnen leveren, bewijst de aanplant van de oorspronkelijke Ledgerboomen op de Gouvts Kina-onderneming, die van 1866 dateerten

Sluiten