Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHTEN.

De beid» groepen der Nederlandschë anti revolutionairen behoorden één te zijn. De verschillen, die hen thans verdeeld houden zijn niet zóó groot, dat aan hereeniging gewanhoopt mag worden. Ook zal de druk der tijden, naar ik voorzie, wel nopen tot meerdere eenheid.

H. COLIJN.

Hoewel de verschillen tussohen anti-revohitio nairen en christelijk-historisclhjen m.i. meerdere en nog van anderen aard zijn dan in deze brochure uitkomt, en de vraag dep hereeniging daarom niet zoo eenvoudig schijnt, acht ik de verschijning dezer brochure niettemin gewenscht, omdat zij: gelegenhjeid geven zal, dat het daarin besproken onderwerp meer naar voren komt.

In elk geval meen ik^ dat de verschillen tusschèn beide groepen niet moeten worden verscherpt, maar dat zij, in verband ook met den tijd, dien wij doorleven, elkander hebben te zoeken.

J. SCHOKKING.

Sluiten