Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezond© politieke beweging — voor de eer van God ook op staatkundig erf opkwamen.

* ,* *

Tot goed begrip van de zaak en van de motieven, welke de scheiding re<&tvaardigen en de voortduring der scheiding) wenschelijk maken zouden, willen wij aan de hand van Lohman's boekje „Hereeniging" een en ander mededeelen omtrent de breuk van 1894.

.W(ij doen dat, wijl de daarin Jgenoemde feiten nimmer ernstig betwist zijn, en! omdat het ja van Lohman voor ons ja en zijn neen voor ons heen is. Wel echter zullen wij zoo vrij wezen de historiebladen met onze aanteekeningen ta ontsieren, in het vertrouwen, dat velen met ons de ongerijlmd'heid van 's heeren Loh mans conclusie (De scheiding dure voort!) zullen inzien.

AIS Lohman zegt, dat de oorzaak der scheiding niet is geweest een persoonlijke kwestie •— iwien het leiderschap van de A.-R. Partij toekwam1 — dan is dat zoo.

Zïj, die er nog niet ,zeker yan zjjn en den leider der chrisr telijk-historiischen mieer eerzucht toedichten, kennen hem niet.

Lohman dan zet allereerst Groen van Plrinsterer's standpunt uiteen omtrent de verhoiudang tusschen kiezers en Kamerleden. De band tusschen hen was zeer zwak in Groen's tijd. „De gekozenen achtten zich tegenover de kiezers volkomen zelfstandig." Immers tot '89 hadden wij een Grondwet, welke een groot deel van het Volk van de samenstelling van (hejt Parlement uitsloot. Ruim 100.000 mannen viel de eer te beurt dit college samen te stellen. Dit (bracht- mee, dat de gekozenen geheel vrij tegenover hun 'kiezers stonden. Groen. Lohman, Kuyperen alle andere a--r. dachten er eenstemmig over. „Eerlijkheid gebood de grootst mogelijke zelfstandigheid! en individueele vrijheid der leden."

Hoewel er reeds „partijen" bestonden, werden ze in geen enkel officiéél stuk genoemd.

De uitjbreiding van het kiesrecht bracht daarop anderlef toestanden. Groen !ya>n Prinsterer dweepte er niet mee; vooral na zijn heengaan is dan pok de actie tot uitbreiding van het kiezerstal verlevendigd. Lohman en Kuype.r be-

Sluiten