Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ijverden zich omi het zeerst pm aan den toestand, gelijk hierboven aangeduid, een einde te maken. De beperkingen van het bestaande kiesrecht 'waren veel te willekeurig.

En hoe stonden de Staten-Generaal hieronder?

Lohman weet het zoo raak te zeggen:

„Indien het door de 100.000 kiezers gekozen lichaam' der Staten-Generaal minder doordrongen ware geweest van de grondbeginselen der Fransche Revolutie, %zou het, als vertegenwoordiger van geheel het Nederlandsche Volk, beter gerekend hebr ben met de rechtmatige verlangens van geheel de bevolking, en, met het oog zoowel op de sohoolquaestie als op; de dringende sociale hooden, reeds lang vóór 1889 de bakens hebben verzet. Maar zich er op verheffende door het „intellect" Ider natie gekozen te zijn, era als zoodanig enkel op Idat ^,inte9r lectueel" of ^denkend deel" der natie te moeten letten, ondergroef het zijn eigen gezag en deed het een steeds toenemende zucht naar kiezerauitbreiding ontstaan."

Hoe meer kiezers, hoe m|eer drang $ot organiseeren. Lofar mlan rekent het tot een groote verdienste, dat dr„ Kuypjer tot een gezonde organisatie den stoot (heeft gegeven.;

Een organisatie niet een program!, dat jpiet alleen op de schoolkwestie betrekking hajdj, maar het ptaatkundigfe leven geheel omvatte. \

De kiesvereenigingen bestonden uit „vrije mannen, die geleid moesten worden". Het Centraal Comité was geen gelastende, maar een gelaste. De Deputatenvergadering een vergadering van gelasten. De plaatselijke kiesvereeniging was en bleef de grondvergadering.

Dat was een organisatie pok naar Lohman's hart Het was hem een eer ld van het Centraal Comité te zijn, wolkje voorzitter natuurlijk Idr. Kuyper was, en hij alle verschil van gevoelen, was er van overheer$ching van den een over den ander geen sprake.

Toch bleek er al spoedig diepgaand verschil te bestaan over de verhouding tusschen Deputatenvergadering en Tweede Kamer. De toenmalige A.-R. Kamerclub begreep, dat het vóór alles roeping was der Kamerleden zich bij elke beslissing zooveel mogelijk boven de partijen te plaatsen. Elk lid der Ciuti bleef dan ook vrij! in het iitithrengen van zijn stem.

Het kabinet werd de leiding der zaken volkomten toeven-

Sluiten