Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trouwd en de Kamfer hield meer het geheele volk dan de partijen in het oog.

Tot zoover was alles koek en ei onder de a.-r. broeders.

Maar toen kwam: dr„ Kuyper roet in het eten gooien.

De Kieswet Tak van Poortvliet gaf hem daartoe aanleiding'. Ofschoon van deze zijde steeds huismanskiesrecht was bepleit, verpandde Kuyper plotseling, zonder overleg met Centraal Comité of Commissie van Advies der A. R. Partij:, zijn liefde aan Tak's voorstel, dat een zoo goed als algemeen mannenkiesrecht beoogde.

Kuyper had de zaak stilletjes piet den radicalen mr. Kerdijk beklonken en L'ohffian, destijds hoogleeraar aan de Vrije Universiteit, er buiten gesloten.

Rumor in casa. Het rumoer Idrong al gauw tot de Straat door, want Lohman maakte in „De Protestantsche NoordRrabanter" zijn grieven kenbaar en Kuyper had al z'n „Standaard", welke hijl als! het (partijblad wenschte beschouwd te zien en als den gids! der al-r., ofschoon de redacteur steeds schreef zonder toestemming van htet Centraal Comité of Idë. Commissie van Advies.

Wie Tak's plannen bestreed werd' als scheurmaker aangemerkt. Dé Deputatenvergadering stelde weliswaar den leider in het gelijk, maar dé uitslag der verkiezingen wees uit, dat velo anti's met dezen gang Jran zaken volstrekt niet accoord gingen. Met Tak's ontwerp was' L't nu gedaan.

Maar Kuyper deed meer, dat de afstand tusschen he|m en Lohman. steeds meer vergrootte.

Plotseling trad hij als de scheppjer van het Neo-Calvniisme voor het voetlicht.

Weliswaar had het Calvinislme sedert 1629 geslapen, 'doch dit was den vindingrijken staatsman Kuyper geen beletsejt om te trachten er winst JtnCe te doen en met een beroep, op Calvijn de Gereformeerden in den lande in hechter organisatie bijeen te brengen en te houden.

Groen's leuze: „Tegen de Revolutie het Evangelie" gaf in politieketn izin niet wat Ide a.-r, leider noodig had, een politiek schema, weshalve hij de Jeuze „Tegen de Revolutie het (^vinisme'' ervoor in de plaats! stelde. Onder Calvinisme! dan te verstaan het Neo-Calvinisnite van 1870.

Sluiten