Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Had hij die leuze noodig voor de uitbreiding van het kiesrecht ?

Maar Groen met zijn leuze was toch waarlijk democratisch genoeg. Hij beleed toch: v,0ok op het oordeel van den) geringste naar de wereld moet worden gelet, omtrent vragen welke met hart en geweten, &net geloof en christelijke plichtebetrachting in verband staan. Ook van den geïingsten naai* de wereld, die zijne levenswijsheid in de Heilige Schrift zoekt"

Geen wonder; dan ook, dat (Lohman van meening was, dat dit beginsel even goed moest doorwerken als de Calvinistische of Gereformeerde leer, en opmerkt, dat Groen's formuleering „het Evangelie" niet te verstaan is als „de Evangeliën", maar als „de Blijde {Boodschap", Jezus Christus, en een tegenstelling tusschen N. T. en 0. T. vergeefs gezocht werd door dr. Kuyper.

Het Calvinisme geeft evenmin als „het Evangelie" politieke programma's. Calvijln moge ovefr politiek geschreven .'hebben in het licht van Gods Woord, een programma danken wig hem niet.

Terecht merkt de heer Lohman dan ook op, dat het beroep pp Calvijn voor onze practische politiek van weinig beteekenis is.

Maar, zoo zouden wij; willen vragen, om eens te herinneren aan het doel van ons (schreven, is door dit alles bij! de A.-R. Partij een verandering ingetreden, .welke nu nog zoodanig nawerkt, dat elke overweging tot Samensmelting van ar. en c.-h. partij uit den booze geacht moet worden?

Toegegeven, niet „ons hoofdorgaan", maar het orgaan van „ons Hoofd" {dr. Kuyper) deelde (de lakens uit, zonder dat de redacteur zich om de besluiten van de Deputatenvergadering bekommerde; en dë leider beschouwde ieder die met hem van meening durfde verschillen als een (gevaarlijken scheurmaker^ alles toegegeven, maar is door dit alles de actie der a.-r. ten eenenmale verwerpelijk geworden?

Wij zouden liever dan te spreken van een „omkeering in het bestaande portgverband", zooals de heer Lohman doet, Br. Kuyper's edgendnhkeljjkheid wraken, misschien pok dé blinde volgelingen „door dik en (dun" beklagen, maar nooit de partij aanwrijven, wat haar leider eigenmachtig bedierf.

Wij nemen dufe aan, omdat Lohman het zegt, dat man-

Sluiten