Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

riem, die in staat waren «elven zich een oordeel te vormen; in 1894 moesten bedanken voor (de eer{!) nog langer als ornament in de organisatie te dienen. Ook dat de scheiding aan de zijde van Lohman (niet betrof den persoon van dr. Kuyper of diens leiderschap^ maar 'diens stelsel, voornamelijk het zich plaatsen tusschen partij en Kamerclub.

Het was ook verkeerd van idr, Kuyper om het persoon/ïrjke element zoodanig op den (voorgrond tel doen treden, „dajt de strijd tegen en voor de a* politiek noodzakelijk ontaardde in een strijd voor en itegen den persoon van dr. K." en Idat hij1 daaronder de positie der Kamerleden deed lijden.

Maar weer 'dringt dé vraag aan ons op, of de partij, 'hoezeer loopeinde aan den leiband van den leider, dan in alle omstandigheden met hem over één kam geschoren moest worden.

Lohman schroomt niét de voordeelen van de organisatie der a.-r. volmondig te erkennen. Pok verleden 'jaar te Goes heeft itfj verklaard, dat de iGU-tj. organisatie een voortreffelijke is, en dat in dit opzicht (die Cpbj. geen goede navolgers zijn geweest.

„Een partij, dié géén ^organisatie heeft, is geen partij."

Leder weldenkend mensch geeft ook toe, dat een partijl een leider noodig heeft

Prof. Fabius, die toch niet overloopt van sympathie voor idr. Kuyper, heeft eens gezegd:1)

Hét bezit van een eminent man, die door zeldzame gaven richting weet te geven, de eenheid (bewaart, de bezieling levendig houdt, eni op het vertrouwen zijner geestverwanten; steunt, — is een voorrecht tvoor iedere staatkundige partij. Men maakt zich aan onjuiste tegenstelling Schuldig, als men zegfy aan leiders geen behoefte te hebben, omdat de politiek geleid wordt door de Kroon en hare ministers. Zeker hangt het van de Kroon <af in overeenstemming met hare verantwoordelijke raadslieden en behoudens' dén steun der Staten-Generaal, in welken koers het 'èchip yan iStaat op een gegeven oogenblik gestuurd wordt Maar over de lyraag, welk spoor gevolgd dient

J) Zeeuwscho Partijdag te Goes, 1903.

Sluiten