Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inzicht toegeschreven moet worden dan menig buitenstaander doet.

Bij alle gebondenheid aan program en besluiten van Deputatenvergadering wordt niet alleen in theorie, maar óók in de practijk, het beginsel' van 'vrije m|eeningsuiting gehuldigd.

Wil men een voorbeeld van reoenten datum?

Dat spreekt wellicht het duidelijkst.

Dr. Kuyper was niet al Je best te spreken over het pas opgetreden kabinet Ruys de Beerenbrouck.

Althans, de a.-r. leider meende een zeer gereserveerde houding tegenover dit ministerie te moeten aannemen,

We zullen niet van alle kritiek melding maken, vooral ook omidat dr. Kuyper Hater moest constateeren, dat men' het motief van zijh gereserveerde houding niet doorzag.

Hiermede was echter niet alle reserve ingetrokken. In ieder geval bleef dr. Kuyper den indruk vestigen, dat het kabinet een R. K. mftnisterie was en daarenboven conservatief.

Doch Prof. Mr. Diepenhorst dacht er anders over en stak zijn meening niet onder stoelen of banken. In zijn blad „De Rotterdammer", naast „De Standaard" een toonaangevend a.-r. orgaan, in menigen goed a.-r. kring om z'n kloeke houding gewis nog meer geprezen dan het blad des leiders, in Diepe nhorst's blad dus wordt kort en zakelijk aangetoond, dat „De Standaard", dus Dr. Kuyper, ten zeerste dwaalt en de waarheid te kort doet door kritiek te oefenen als boven aangeduid.

Wij zouden onszelven geweld aan doen als we niet het volledige betoog van „De Rotterdammer" weergaven. Ook als bijdrage tot de parlementaire geschiedenis van ons land heeft het waarde, wat te gereeder aanleiding is, om het hier vast te leggen.

„De Rotterdammer" schreef:

„Vreemd is de voorstelling, dat wij in het Kabinet-R u y s de Beerenbrouck hebben te zien een Roomsch-Katholiek Kabinet.

Redelijke gronden tot staving van dit beweren kunnen^ niet worden aangebracht.

Dat de formateur Roomsch-Katholiek is, stempelt evenmin het Ministerie tot oen Roomsch Kabinet als hert optreden van den Anti-Revolutionair Dt. Kuyper of van den Anti-Revolutionair Mr. Heemskerk de Ministeries, door hen gevormd, tot Anti-Revolutionaire Ministeries maakt.

Sluiten