Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cordinale punten van onderwijs en eociale wetgeving moeilijk beslister kon zijn.

Waarlijk, voor de Anti-Revolutionaire partij bestaat geen reden om dit Kabinet minder vertrouwen te schenken dan de Ministeries-Kuyper en Heemskerk.

Niet moeilijk is. het wantrouwen te wekken en het prestige van dit Kabinet te verzwakken.

Maar wie iets voelt Ivan de huiveringwekkende moeilijkheden' waarmee dit Kabinet heeft te worstelen, wie beseft, dat dergelijke ondermijning van dit Ministeria ten slotte de AntiRevolutionaire partij zelve moet wonden, zal, reeds om die redenen, dit luguber bedrjjf Btakan".

Deze onomwonden taal moet, dunkt ons, reeds' vele sprookjes cfver Kuyper's beweerde autocratie uit die wereld geholpen hebben.

Toch zou, volgens den heer JJohm'an, dr. Kuyper nog steeds de sta-in<len-weg zijn, als 't op hereeniging aankomt.

Niet de organisatie; deze wordt zelfs als mödel geprezen en nagevolgd!, ook niet het a.-r. program van beginselen, dat Lohman en zijn partijgeniooten "best zouden kunnen onderschrijven al zouden zij zich imisjschien anders uitdrukken; noch organisatie, noch program, maar dr. Kuyper is de man, die gescheiden voortgaan noodzakelijk maakt.

In het bovenstaande is toch wel duidelijk aangetoond, dat deze redeneering aan alle kanten mank gaat en nog te veel in de sfeer van het persoonlijke blijft

Zouden tóch de personen der beide veteranen, hierboven meermalen genoem|d, de hereeniging in den weg staan?

* » *

Tot dupver hebben wij ons bepaald bij! 's heeren Lohm an's motieven, om gescheiden pp tte trekken. Maar ook vele mindere goden in de partijen zijn nog niet tot toenadering te bewegen, 't Ware onbegonnen werk alle persoonlijke overwegingen en dwaze vooroordeelen aan een nadere beschouwing te onderwerpen. Naast een langjarige ervaring zou daartoe nooÖig zirjn een groote mate van kennis der volkspsyche.

Aan grootere geesten zij derhalve de taak 'overgelaten de „diepere" oorzaken najljie gaan van voortdurende scheiding tusschen a-r. en c-h. *

Sluiten