Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dienst, (erwfjl men inderdaad met (wrok in 't hart er op; zint dien zetel aan die chn^ïorisehen .weer afhandig te maken. Laat men ophouden met het |te doen voorkomen, alsof 't alleen maar gaat tegen dtei heerschzUcht en koppigheid van een oud! man, wiens polemiek wij! zeker ook niet bewonderen, maaij wiens zure huiën weinig kwaad zouden kunnen, indien zij! haar weerslag niet vonden in die partij zelf."

„Onder schijn ,Van hroedéirlijlkibèid en opkomen voor 't zelfde shoogè beginsel, gunnen de anti-revolutionaire en de c^telg'k-historische jrjartöj elkaar het 'licht der oogen niet Wie dit tracht te bemantelen en het doet voorkomen, alsof er maar wat gekibbel is, dat slechts dé oppervlakte; roert, tracht een stelujn te wekken^ (die djej werkelijkheid verbergt."

Het zijl verre van o|nöi dat wirj dip een ernstige poging tot het aanwijzen (van wezenlijke verschillen zouden willen noernen. W# denken er dan ook niet over lang stil te staan, bijl dit vrijzinnig^emocratis^ smaadschrift Wij; citeerden sïechts, opdat men de Schaduwzijde van het gescheiden optrekken toch duidéüjrjk zie.

„Twee wegen, één doel" is een leuze, die al menigmaal opgeld heeft gedaan, doch' 04. heeft zie groot» schade berokkend aan de hereenigingsgedachite. Ze heeft in wijden kring helaas de gedachte gewekt, dat de scheiding noojdzjakelijk en wenschelijfc is1 fen ook in de toekomst gehandhaafd| moet worden. En 'zoo wenkt velen niet het ideaal: „Eén weg, één doel". Een ideaal, dat zeer wel bereikbaar, is, en geen illusie ■ f.v;

Doch van a-r, züjde zelve £3 gepjoogd de diepere verschillen aan te wij zen.

,,'t Is de beschouwing der volkskerk," meende het „Frieschi Dagblad". >,En al wat daarmede samenhangt. Hun volkskerkleer,! met al de konsekwenties die daaruit volgen, is het cement dat de chr,|u>torischen van velerlei gading samenhoudt." Eén niteondering wordt dan gemaakt voor wat er im de C H. Unie nog over Sis van die .vroegere va^hant^revolutionairen. '

.Ook hier dwaling.

>,0m eene partij te beoordieeJen, moet men allereerst letten op haar program/' schreef „De Nederlander".

Nu bevat het Erogram der Chn-Hist Unie niet» dat bev «rekking heeft op de ,,vfc>IikjsibMk'% ,D,e; leden zijn vrij daarover

Sluiten