Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het doet ons leed] een andere uitspraak van dtl Kuyper te moeten bestrijden, n.1. een iwelke het verschil tusschen a.-r. en c.-h. zou moeten aanwijzen.

Gevraagd doof een partijgenoot waarin het verschil zit tusschen anti-revolutionairen en christelijk-historischen, werd door dr. Kuyper het volgende igeantwoord:

„Dit verschil hangt aan Ide beHjdenis van de H. Schrifti als Gods Woord. Wiij, Calvinisten, (belijden dat de H. Schrift^ gelijk zü| daar ligt, het Woord Van God is, terwijl de christelijkhistorischen ook wèl erkennen, dat in de H. Schrift ons eenei openbaring van Godswege iö gegeven, maar dat een ieder voor zichzelf heeft uit te maken, wat in de H. Schrift Gods Woord is en wat niet" '

Waartee zouden wij ons in diepzinnige beschouwingen over deze woorden verliezen? Men heeft maar de beide program's) naast elkaar te leggen om (te zien, dat in dit opzicht beidfej partijen haar protestantsch karakter beleven, en dat van eenige onderscheiding inzake de gebondenheid aan 'de H. Schrift of Gods Woord nauwelijks sprake kan zijn.

Dr. Kuyper bleef dan ook in gebreke deugdelijk bewijsmateriaal bij te brengen voor pijn gewaagde uitspraak. Het feit, dat geen dér! a-r. bladen een poging waande, oms op; hei) stramien van dr. Kuyper voort te borduren, teekent de ge. zindheid en de meetoingi van het overgroote deel der a-r. partij.

Reeds vroeger had dr. Kuyper in zijn blad „het verschil" op andere, ietwat voorzichtiger wijze gedefinieerd.1)

Zijn betoog kwam' toen ongeveer hierop neer:

Feitelijk heeft men thans met drieërlei complex te doen, Eerst met de geesteskinderen van Groen van Er ins terer, de eigenlijke auti-revolutipnairen, dan met de uitgetreden christetlijk-historischen en eindelijk met de „niet zoo kleine groep van Christelïjkgezinden, die zdjch dusver aan elk politiek program! hadden gespeend'*!.

Die aillen zouden nu Wjj elkaar gebracht moeten worden. Strenge eenparigheid van confessie en vorm is daarbij ondenkbaar. 'Het Réveil in de 19e eeuw is uit een gansch andere leverisnctie orjgekorneu dan het (Mvmisme in de 16e eeuw, en kenmerkte zich vooral hierdoor, dat bet veelal methodistisch)

!) De Standaard, 18 September 1017, no. 13937.

Sluiten