Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maken, doch ondanks de mooie woordenkeus en het beroep op de Schrift, is het betoog niet uitermate overtuigend.

Liever dan zelf diep er op in te gaan, laten wij „,De Rotterdammer" en „De Nederlander" tegen elkaar uitspelen.

„De Nederlander" gaat op de door „De Rotterdammer" zelve genoemde feiten nader in. Bij de bestrijding van de echtIscbeiding volgen, zegt laatstgenoemd orgaan, Jezus en de Apostel Paulus den objectieven weg. En de Apostel zet met kracht dóór de heilige opvatting jvan het huwelijk door Jezus verkondigd.

Maar, zegt „De Nederlandeiri"j, als dit zoo is, dan volgen Be A.-R. evenmin als de C.-Hj. den objectieven weg, en moeten! zij komen tot de onontbindbaarheid van het huwelijk, behalve in de door Jezus zeiven gestelde gevallen. De R. K. Kerk doet dat De geloovige Protestant doet dat ook. Maar in de burgerlijke wetgeving, die ook voor de ongeloovigen geldt „schikt zijl Erich naar de bestaande opvattingen", van oordeel zijnde, dat Overheids-dwang niet het goede middel isi om de hooge en heilige opvatting van net huweMjk te handhaven.

„De Nederlander" vervolgt dan:

„De slavernij, eene maatschappelijke, door geheel de toenmalige rechtsorde gesteunde instelling, wordt, zegt „Da Rott.". door den Apostel Paulus en da Kerkvaders en da Kerk langs subjectieven weg bestreden. Volkomen juist. De c.-h. stellen zich op hetzelfde standpunt. Zij erkennen de principiëela gelijkheid van alle menschen als schepselen Gods, zondaren voor Hem, geroepen om elkaar ta steunen, niet om elkaar te beheerschen, al erkennen zij een boven de menschen van Godswege gesteld gezag, welk gezag echter niet bedoelt overheerBching, maar integendeel bescheaming en rechtshandhaving. Dit beginsel werkt door, en verbrijzelt op den duur alle onrechtvaardige overheersching, in staat, in maatschappij, in fabriek en bedrijf enz. Dit teekent volkomen het standpunt van de richting die èn Christelijk èn historisch zich noemt; die dus niet vraagt naar de uitwendige ordening in vroegera dagen of in andere landen, mlaar alleen naar hat beginsel neergelegd in de Schrift, Bn die dit telkens en1 telkens ia toepassing brengt bij de (historische) ontwikkeling dar manschehjke toestanden.

Ook de anti-revolutionairen doen dat.

Maar de Christenen hebban niet altijd op dit punt den zoogenaamden subjectieven weg gevolgd. Langen tijd. hebben de Christenen de slavernij verdedigd, omdat deze ook in de H. S. als gewettigd en gerechtigd voorkomt. Hun gemis aam!

Sluiten