Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men dat het er is; de» ëpjejurzijn van prof. Df. s'chjtjht in dit opzicht grooter dan de onze — van geen practiscbja betiéekenis is.

„De Nederlander", zich blijkbaar Qp ons standpunt stellende, sommeert om maar één feit aan te wijzen, waaruit, tijdens* de Ischeiding, dat verschil gebleken is. Het blad wijst er dan op, dat de heer Lohman, de man, die aan de scheiding den stoot gegeven heeft, blijkens zijn toenmalig optrede» op kerkelijk en politiek terrein, eer op het objectieve dan op het subjectieve standpunt stond; en dat fie redjenen die opgegeven werden ter verklaring van bet verlaten van het Admiraalschip, met de Heilige Schrift zoo min iets te maken hadden als met het Christendom

Het chr.-hist orgaan meent veeleer, dat dr. Kuypei's houding getuigt van een opvatting van onze staajts-' instellingen, die |d;e c-ibi van het standpunt der grondwet en van dat 't welk „vroeger ide a.-fc. hebben ingenomen" *), kwar lijk kunnen verdedigen. Is het niet eenvoudiger en beter, zoo besluit het, deze en feoortgelijke beweringen te bestrijden dan naar zekere verschillen te zoeken die er niet ziijn?

Men ziet het, dr, Kuyper is etn blijft de „boeman", de eta-in-den-weg v(oor de c.-h. ,

Doch dat de houding van dr, Kuyper geen reden kan, mag en behoeft te gijn van een bestendige scheiding hebben wij, dunkt ons, reeds (voldoende aangetoond.

* * *

Dr. Kuyper is blijkbaar nog niet geheel los van de meening, dat de c.-h. partij een meer aristocratisch karakter èn de a.-r. partij een meer (democratisch karakter had.

De c.-h. zouden het geraden geacht hebben, om „tegenover de bedenkelijke overhelling van (de a.-r. partij naar de „Democratie" zich schrap te zetten Die a.-r. leider verheugt zich erover»), dat beide partijen elkander op het erf der Democratie terugvinden, en dat „het (meest hinderlijke struikelblok van voorheen" uit den weg is geruimd.

Wat bleek het geval?

In „De Nederlander" was enkele dagen tevoren opgenomen bet Rapport der uit de C.-HL Unie een klein jaar geleden be-

1) En O.i. thans nóg iniwtmyy

2) „De Standaard", 23 Kor. 181$.

Sluiten