Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de tegenstanders van onmiirjpellrjke hereeniging als leuze aangeheven, doch ze verzuimen aan te .tooneo, dat werkelijk twee verschillende wegen btefwandeld «worden en moeten "bewandeld worden. Zïj- kunnen 't ook niet aantoonen, ten spijt ran de schoonste en (diepzinnigste beschouwingen op het termem der groeps-psychologie.

De actueel-politieke kwesties, met name de leiding van dr Kuyper, zouden de hereeniging nog tegenhouden Een kwestie van voorbijgaanden aard weliswaar,, (maar nu toch ten eenenmale onoverkomelijk.

Doch zoo ergens, dan geldt hier het woord: Waar een wil is, daar is een weg.

Dr. Kuyper's (bijzondere positie öls leider jure suo wordt algemeen erkend. De heer Lohman heeft bovendien meermalen uitdrukkelijk verklaard, dat hem het leiderschap niet bijzonder ambieert; dat hij nimmer uit afgunst dr. Kuyper den nug heeft toegekeerd.

Afe /beiden np maar weten te nemen èn te geven Zij kunnen dit te gereeder (doen, wijl van loslaten van eenig die, per beginsel geen sprake fr/éèn in geest en streven als zij zijn In dit verband zij (herinnerd aan dr. Kuyper's aftreden, ate voorzitter en lid van het Centraal Comité. Waarom wft dit feit met meer (op pen (voorgrond gesteld hebben? Onder, bet Schrijven van deze bladzijden kwam het bericht tot ons.' Het is waar, dat de geweldige gebeurtenissen om ons heen en de terugslag daarvan pp eigen binnenlandsohe toestanden hebben gemaakt, dat wat anders in de politiek als 'n evenement zou z^jn beschouwd; nu minder de aandacht moest trekken Zoo het ontslag van dr» Kuyper, Maar als het dagblad Het Vaderland" getroffen wordt door „de koelte, ja soms zelfs de ijzigheid, waarmede de ejgen partijbladen het nieuws aan hunne lezers mededeelden", dan (wjjfeen wij er op, dat aan het feit van dr. Kuyper 's aftreden niet die beteekenis te hechten is, welke de liberale pers er aan toekent Waarom?

„Het Vaderland" schreef verder i): al mag men in

de politiek nog zoo tegenover dr. Kuyper staan, en al moge zijn persoon voor niet weinigen afstcotende pool zijn, dit zal zeker wel door allen moeten worden toegegeven, dat hij een *) 6 December 1918, Avondblad B.

Sluiten