Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met zeldzame talenten begiftigde man is, die tot de merkwaardigste figuren, lelie ten onzent de 19de eeuw opleverde, moetl gerekend worden, en dat züjn invloed op de staatkundige ge Bchiedenis van de laatste 40 jaren buitengewoon groot geweest is."

Welnu, daarom'I Dr. Kuyper is uit hoofde van die „zeldzeldzame talenten" de leider jure suo. Zijn aftreden als voorzitter, en lid van het Cie»traal Comité kan daaraan niets veranderen.

Nu spreekt het wel vanzelf, dat het persoonlijk regiment in het C. C. weggevallen is, Qók „De Rotterdammer" wees er op in het numjmer van 9 November 1918. Het blad uittel daarbij den wensch, dat hét 0. C. voortaan normaal functioneeren en meer dan een decoratief element zou zijn.

Dit wegvallen van het ,,perBO0nlijk regiment" in het C C. moge een reden te meer zijn om de christelijk-historische» met het a.-r. païtijlèven te verzoenen, wij zeggen niet, dat dr. Kuyper nu eiken leidenden invloed mist Hij is nog de leider, van rechtswege, jure suo, bij de gratie Gods.

Kan een leider, die niet aangesteld is, ook worden afgezet?,

Prof. Fabius zegt ja. Wij zeggen neen!

Zeker, dr. Kuyper zou zich onmogelijk kunnen maken, indien pij maatregelen nami, die met onze heiligste beginselen spotten. jDoch dan zou hij niet door de.Apartij afgezet zijn; dan zou die afzetting van hemzelf uitgaan; dan zou hij zichzelf buiten het vertrouwen van het a-r. volk stellen.

Thorbecke js nooit als .leader der liberale partij afgetreden tijdens zijh ministerschap. Men heeft de regeeri ngamaatregelen, door hem als minister verdedigd, meer dan eens van liberale zijde bestreden; maar aan zijn leiding is nooit getornd. Hij behield de leiding van zijn partij tot zijn dood.

iVan Gladstone kan hetzelfde gezegd worden. En opmerkelijk is het wel, dat Groen van Erinsterer, die toch ook steeds de oonstitutioneele beginselen en de tweeheid van Volk en [Overheid hoog hield, nooit de liberale partij er een grief van gemaakt heeft, dat zij Thoïbecke gedurende zijn ministerschap als leider bleef erkennen.

Dr. Kuyper Imoge ook in de politiek een mensen met velerlei (tekortkomingen zijn, hij heeft zich nimimer buiten het vertrouwen van de partij gesteld. Vandaar dat zijn uittrede»

Sluiten