Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ingrijpen voldaan worden, maar mag m. i. voor de kosten van de sociale zorg zelf, die wordt afgedwongen, geen halve cent door de overheid worden besteed. Niemand, die niet in staatsdienst is of geweest is, althans niemand, die geen diensten aan de overheid bewijst of bewezen heeft, mag geld uit de staatskas trekken.

Ging men dezen weg op, de verhoudingen zouden in maatschappij en staat heel wat zuiverder worden. Het belastingvraagstuk zou mede heel wat gemakkelijker dan nu opgelost kunnen worden, pesniettemin zou er heel wat geld noodig blijven, omdat bij de uitbreiding der maatschappij en harer werkzaamheid de ordebrengende en rechtscheppende taak der overheid zich ook uitbreiden moet. Ik wees er echter op, dat als mijn systeem van inkomstenverdeeKng onder wat ik de quadruple alliantie noemde ingang vond, de arbeider in staat zou zijn, ook mede te betalen in de kosten van het staatsbestuur. Dit behoort m.i. zoo te zijn: de arbeider moet niets ontvangen uit, wel zoo mogelijk betalen aan de staatskas!

In den zoo hervormden staat is in de eerste plaats noodig een sterke overheid, een sterk staatsgezag. Geen overheid, die zich door anderen laat voorschrijven wat gedaan moet worden, maar een die handelt naar haar eigen overtuiging en de verantwoordehjk"hetd voor haar handelingen vastberaden aanvaardt. Geen overheid, die het gezag tracht te handhaven en den staat hoopt te redden door sociale beloften, maar een die van het volk durft eischen gehoorzaamheid en trouw, eerbiediging van gezag en recht. Een overheid, die durft te geven, maar die ook durft te weigeren. Een overheid, die in letterlijken en figuurlijken zin het zwaard draagt en een beroep op dat zwaard aandurft Een overheid, die niet in dienst staat van de volksmassa, maar die door een krachtige regeering het volk in al zijn rangen en standen dient. Een overheid, die waakt tegen onrecht, den arbeiders aangedaan; die ook waakt tegen onrecht, aan de ondernemers begaan; die — en hier heb ik een groot en onverdacht deskundige als Mr. Veraart geheel aan mijn zijde — desnoods ook waakt tegen onrecht door middel b.v. van de macht, die het collectief arbeidscontract verleent, aangedaan, door arbeiders en ondernemers samen, aan het nu nog rechtelooze en voor knevelarij vatbare publiek.

In den gereorganiseerden staat moet er echter niet alleen op gelet worden, dat zijden sterke overheid, maar zeker niet minder, dat er zij een gezond en krachtig volk. Een volk, dat zijn eigen maatschappelijke zaken zelf wil behandelen en daarvoor energie, verantwoordelijkheidsbesef en bekwaamheid genoeg heeft. Een volk, dat niet, ontzenuwd, aast op geld uit de staatskas, dat zelfs niet, meer algemeen; het geldelijk voordeel als het hoogste acht, maar

Sluiten