Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehouden. Immers, men mag niet uit 't oog verliezen, dat de regeeringen van alle oorlogvoerende landen zich bij het uitoefenen der censuur door twee overwegingen moesten laten leiden: de uitwerking op het buiten- en die op het binnenland. Naar buiten mocht niets bekend worden, dat den vijand op eenigerlei wijze, direct of indirect, van voordeel kon zijn. In alle oorlogvoerende landen stond men op het standpunt, dat ongunstige berichten steeds moesten worden onderdrukt om te voorkomen, dat de vijand uit deze berichten tot een. vermindering van het weerstandsvermogen zou kunnen concludeeren. En naar binnen moest ervoor worden gezorgd, dat elke verontrusting der bevolking vermeden werd, hetgeen ook weer de onderdrukking van talrijke berichten noodzakelijk maakte.

Zooals gezegd geldt deze besnoeiing der persvrijheid zoowel voor Duitschland als voor Engeland, voor Frankrijk als voor Italië. Overal werd met deze factoren rekening gehouden en om deze reden is de informatie van het publiek omtrent de uitwerking van den Engelschen uithongeringsoorlog buitengewoon onvolledig geweest. De Duitsche regeering moest tot dusver alles onderdrukken, wat een aanwijzing omtrent den uithongeringsoorlog in Duitschland had kunnen geven. Had zij de bijzonderheden, die haar bekend waren, gepubliceerd, dan zou Engeland daaruit de geweldige uitwerking zijner oorlogsmaatregelen hebben kunnen afleiden en zijn inspanning verdubbeld hebben. Bekendmaking der bijzonderheden zou een sterke prikkel voor Duitschland's tegenstanders zijn geweest en dus den toestand voor Duitschland uitermate verscherpt hebben. Aan den anderen kant kan men met zekerheid zeggen, dat de bekendmaking der gevolgen van den uithongeringsoorlog op den gezondheidstoestand van het Duitsche volk in Duitschland zelf een deprimeerenden invloed, misschien zelfs een algeheele ineenstorting van het weerstandsvermogen tot gevolg zou hebben gehad. Het was dus om zeer deugdelijke redenen, dat men tot dusver niets omtrent de uitwerking der hongerblokkade heeft gepubliceerd.

Zeker,, men wist dat Duitschland onder het afsnijden der toevoeren door Engeland zwaar gebukt ging; een ieder voelde in Duitschland zijn krachten, zijn lichaamsgewicht en zijn weerstandsvermogen tegen ziekten verminderen. In elke familie kwamen

Sluiten