Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevallen voor van verval van krachten, ziekten en overlijden tengevolge van ondervoeding, doch de menschen hadden er geen denkbeeld van op welke wijze geheel Duitschland leed onder de hongerblokkade. Thans echter, nu het bloedige schouwspel ten einde is, is het de plicht van den staathuishoudkundige eens de volle waarheid te zeggen over datgene, wat in de laatste vier jaren in Duitschland is voorgevallen, opdat een ieder zich een oordeel kan vormen omtrent de afgrijselijke wijze, waarop in de laatste vier jaren oorlog is gevoerd. Zeker, ook in vroegere tijden waren de oorlogen zeer bloedig en eischten zij betrekkelijk veel offers, doch het waren steeds oorlogen tusschen de legers; alleen als Engeland er aan deelnam was het een strijd van volk tegen volk. Doch een omvang als thans heeft geen enkele vroegere oorlog gehad.

Uit de geschiedenis is ons bekend, hoe Engeland den oorlog tegen de Boeren heeft gevoerd, hoe het in de concentratiekampen meer dan 25.000 Boerenvrouwen den hongerdood liet sterven, hoe de zuigelingen van de moeders werden weggerukt, hoe onmenschelijk weerlooze'gevangenen werden behandeld. Het middel der uithongering is voor Engeland geenszins een nieuwe methode. Reeds in de 16de eeuw heeft de Engelsche koningin Elisabeth getracht Spanje uit te hongeren. In den oorlog tegen de Fransche revolutie werden graanschepen gekaapt om den tegenstander door honger tot toegeven te dwingen, en in den Duitsch-Franschen oorlog werd aan Bismarck zelf den raad gegeven Parijs niet te beschieten, doch de stad aan den hongersnood prijs te geven. Bismarck schreef daaromtrent in zijn „Gedanken und Erinnerungen" woordelijk:

„Van Londen uit werd door onze toonaangevende kringen het denkbeeld aan de hand gedaan, de overgave van Parijs niet door kanonnen doch door den honger af te dwingen. Of dit laatste middel het meest menschelijke was, is de vraag."

Bismarck heeft de uithongering terecht als onmenschelijk beschouwd en de voorkeur gegeven aan het bombardement. Doch Engeland past ook thans nóg het systeem der uithongering toe.

Zooals bekend, was in de Declaratie van Londen nadrukkelijk bepaald, dat grondstoffen en vooral voedingsmiddelen niet mochten worden in beslag genomen. Eveneens is bekend, dat Engeland zich aan deze overeenkomst niet heeft gehouden, dat Engeland

Sluiten