Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1892 weer overschreden, inderdaad een treurig „record". Van 1894 tot 1918 is het sterftecijfer der tuberculose tot het dubbele gestegen.

In 380 Duitsche steden, die 3/8 der totale Duitsche bevolking vertegenwoordigen, zijn in het eerste halfjaar van 1918 41.847 menschen aan tuberculose overleden, d. i. 17 personen meer dan in het geheele Duitsche rijk in het geheele jaar 1913. Neemt men aan, dat in het tweede halfjaar van 1918 de sterfte niet nog meer stijgt, dan krijgt men voor 1918 over slechts 3/8 der bevolking een sterftecijfer tengevolge van tuberculose van 83.694 menschen. Het sterftecijfer van 1913, het laatste jaar vóór het uitbreker} van den oorlog, als de normale sterfte beschouwend, is het aantal sterfgevallen tengevolge van tuberculose onder de bevolking der Duitsche steden, vertegenwoordigend 3/8 der totale bevolking, gedurende den oorlog, d.i. dus iq vier jaar, met 85.436 gestegen.

Van Engelsche zijde is er kort geleden op gewezen, dat tengevolge van den Duitschen duikbootoorlog 17.000 menschen het leven hebben verloren. Alleen aan tuberculose zijn gedurende den oorlog van de stedelijke bevolking van Duitschland 85.436 menschen meer dan in 1913 aan tuberculose overleden. In werkelijkheid is het cijfer nog veel hooger, daar bij deze statistiek slechts 3/8 der totale bevolking is betrokken!

Ook zonder de blokkade zou in vredestijd een groot aantal gevallen van tuberculose zijn voorgekomen, doch de geneeskundigen leggen er den nadruk op, dat de stijging van het sterftecijfer tengevolge der tuberculose minder aan de vermeerdering van het aantal ziektegevallen is toe te schrijven dan wel aan de omstandigheid, dat de tuberculose-gevallen door de oorlogsomomstandigheden zeer ernstig zijn beïnvloed. Want zooals men weet is deze ziekte bij goede voeding gemakkelijk te genezen, terwijl slechte voeding na korten of langen tijd den dood tengevolge heeft. Daarom zegt het Departement van Gezondheid woordelijk: „Aangenomen kan worden, dat de opvallende en geweldige toename der sterfte tengevolge van tuberculose, die met den oorlog is ingetreden, in nauw verband staat met het door de blokkade veroorzaakte gebrek aan levensmiddelen."

Dat de algemeene sterfte in Duitschland tijdens den oorlog sterk gestegen is, werd reeds vermeld. Daar de overledenen voor het grootste deel van den middelbaren en hoogeren leeftijd waren,

Sluiten