Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan men hieruit bepaalde conclusies ten Opzichte van de oorzaak der sterfgevallen trekken. Vergelijkt men het jaar 1910 met het jaar 1917, dan blijkt het aantal sterfgevallen in het eerste levensjaar met ruim 10%> in den leeftijd van 1—5 jaar met ruim 20% en in den'leeftijd van 70 jaren en daarboven met meer dan 33% te zijn gestegen. De sterfte van bejaarde personen is dus tengevolge van de Engelsche blokkade met een derde vermeerderd.

Gaat men thans het tekort aan verschillende levensmiddelen na, dan moet in de eerste plaats het gebrek aan vet worden genoemd. Zooals reeds gezegd, is het minimum voor vet op 75 gram per hoofd en {per dag berekend. Duitschland was door de Engelsche blokkade genoodzaakt, met de hoeveelheid vet, die als minimum voor één enkelen dag werd beschouwd, 'een geheele week en vaak zelfs nog langer rond te komen. Meer dan [eens bedroeg de beschikbare hoeveelheid vet per week in het geheel 60 gram, d.i. minder dan een normaal mensch per dag noodig heeft. Het vettekort is in hooge mate de oorzaak geweest van den sterken achteruitgang van het prestatievermogen; groenten, aardappelen en andere voedingsmiddelen hadden niet meer de voedingswaarde van vroeger, daar zij zonder vet moesten worden toebereid.

Vreeselijk was de uitwerking van het tekort aan melk. Zuigelingen en kleine kinderen moesten op een rantsoen worden gezet zóó laag, als de geschiedenis nog nooit gekend heeft. Ook hier weer zien wij de methoden der Engelsche oorlogvoering in haar volle afgrijselijkheid. De melkproductie is sterk verminderd en het gevolg hiervan was, dat aan kinderen in het 1ste en 2de levensjaar slechts 1 liter volle melk, aan kinderen in het derde en vierde levensjaar slechts % liter melk kon worden verstrekt. Als men bedenkt, dat de kinderen in vredestijd 3 liter per dag verbruiken, dan kan men een denkbeeld krijgen, wat deze vermindering beteekende.

Deze hoeveelheid kon echter lang niet altijd geleverd worden. Vooral in de groote steden trad een werkelijke noodstand in en in het bijzonder voor de zieken kon vaak in het geheel geen melk beschikbaar worden gesteld. In de groote steden bedroeg het dagelijksch tekort niet minder dan een Va mitlioen liter.

Had het melktekort een zeer nadeeligen invloed op het opgroeiende geslacht, daar de jeugd tengevolge van deze gebrek--

Sluiten