Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat het zoogende moeders en zuigelingen in gevaar brengt. Engeland echter is wel zoover gegaan en zelfs nog verder, want door den invoer van onontbeerlijke artikelen in Duitschland te verhinderen nam de uitbreiding van besmettelijke ziekten hand over hand toe. Het Departement van Gezondheid heeft vastgesteld, dat door de Engelsche blokkade de.fabricatie van verschillende geneesmiddelen en daardoor het herstel der gezondheid en van het prestatievermogen werd verhinderd. Want Engeland belette niet alleen den aanvoer van vetten en oliën, doch ook van Amerikaansche vaseline, waardoor de fabricatie van zalven belemmerd en vaak zelfs onmogelijk gemaakt werd. Bijzonder belangrijke desinfectiemiddelen, als lysol en sublimaat, konden in het geheel niet of slechts in zeer onvoldoende mate worden vervaardigd. Het gebrek aan kamfer, kinine en cocaïne was bedenkelijk. Voedingsmiddelen voor zieken waren niet in voldoende hoeveelheid voor* handen. Hoeveel wonden tengevolge van het gebrek aan verbandstoffen niet naar den eisch konden worden behandeld, valt niet te zeggen. Men was aangewezen op minderwaardige surrogaten, die niet voldoende konden worden gesteriliseerd. Een buitengewoon gevaar bleek ook de afsnijding van den aanvoer van caoutchouc op te leveren. In de eerste plaats is caoutchouc noodig voor de vervaardiging van operatiehandschoenen en van artikelen voor ziekenverpleging. Nog belangrijker echter was het gebruik voor gummispenen. Het vreeselijke gebrek aan deze spenen voor zuigelingen had tengevolge, dat men ersatz-spenen fabriceerde, die nadeelig waren voor de gezondheid, en vaak zelfs den dood der zuigelingen tengevolge hadden. Hoeveel kinderen zullen er aan de afsnijding van den caoutchouc-aanvoer ten offer zijn gevallen?!

Duitschland behoorde in vredestijd tot de grootste zeepverbrui'kers ter wereld! Het gebrek aan zeep moest er zich dan ook bijzonder pijnlijk doen gevoelen. Met de beschikbare hoeveelheden kon zelfs aan de meest bescheiden eischen van lichaamsverzorging en reinheid niet worden vpldaan. Het gevolg hiervan was, dat de dysenterie en de typhus steeds verder om zich heengrepen. Het Departement van Gezondheid merkt hieromtrent op: Het aantal gevallen van dysenterie nam eiken zomer'toe en had een groot aantal sterfgevallen tengevolge. Evenzoo ging het met defyphus. Als een ander gevolg wordt de verspreiding van de baardschurft genoemd.

Sluiten