Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door gezonde menschen niet verteerd kunnen worden, en door hun geringe verteerbaarheid in vergelijking met aardappelen absoluut geen voldoende vervanging vormen; voorts doordat het geringe eiwitgehalte van het voedsel nog door het koolrapengebruik verminderd werd en het bovendien niet uitgesloten schijnt, dat dit gebruik diarrhee veroorzaakt."

Rubner verklaart terecht, dat de koolraap moest dienen ter vervanging van allerlei ontbrekende voedingsmiddelen. Daardoor werd een overmatige hoeveelheid water in het lichaam opgenomen. Van een werkelijke verzadiging was eigenlijk geen sprake. De hoogleeraar geeft een statistiek der sterfte onder het vrouwelijk geslacht, die ontstellend is. De vermeerdering van het aantal sterfgevallen bij de vrouwelijke sekse bedroeg in de eerste helft van 1917, vergeleken met dezelfde periode van 1916, te Berlijn 27,4 °/o, te Koningsbergen 23,1 <>/0, te Charlottenburg 21,6 % enteMannheim 21,2 %.

De heer von Muller, hoogleeraar aan de Universiteit van München, gaf een overzicht van de geboorten en komt daarbij tot de conclusie, dat het gewicht der jonggeborenen niet verminderd is, doch dat dit ten koste der zwangere én zoogende vrouwen geschiedde. Ontstellend is de daling van het geboortecijfer. In Beieren is het in 1916 43,8 «/0 lager geweest dan in 1913. De totale vermindering gedurende den geheelen oorlog bedraagt in Beieren reeds 200.000, zijnde het aantal geboorten van een geheel jaar. Hieromtrent wordt woordelijk opgemerkt:

„Een dergelijke aanzienlijke achteruitgang der geboorten kan niet alleen aan de oproeping der mannen voor legerdiensten zijn toe te schrijven. Daartoe is het aantal verloven te groot. Van veel meer belang in dit opzicht zijn de allerwegen gedane waarnemingen, dat bij de vrouwen en meisjes buitengewoon vaak de menstruatie uitblijft. De monorrhoë moet in de eerste plaats aan de ondervoeding worden geweten, doch voorts ook aan het feit, dat vrouwen in zeer veel gevallen zwaar mannenwerk verrichten. Ook in vredestijd kon men zich reeds overtuigen, dat zwaar en ongewoon werk vermindering en uitblijven der menstruatie tengevolge had.

Onder de opgroeiende jeugd tot het 15de jaar valt een belangrijke stijging der sterfte te constateeren; in Beieren was zij in

Sluiten