Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als wij nu man zijn geworden, is er weinig gevaar dat wij bij den eersten den besten tegenslag in tranen zullen losbarsten. Maar tóch blijft ook bij ons dit komplex van gelaatstrekken, dat z'n nut dus. heeft verloren, de sprekendste vertolking van lijden en verdriet. U behoeft slechts de twee onder elkander staande portretten van dezen jongen man aandachtig te vergelijken (fig. 11 : i en 2).

Maar ook bij kinderen kunnen wij deze mimiek waarnemen : een oogenblik vóórdat zij met weenen beginnen. Eerdat toch de gelaatspieren zich zóó heftig uit hun evenwichtstoestand laten rukken, heeft een oogenblik het krampachtig samentrekken der antagonisten de overhand, gelijk u uit de bijgaande kinderkopjes gemakkelijk kunt zien (fig. 11 : 4, 5, 6, en 7).

En hiermede heb ik de voornaamste elementaire gelaatstrekken in hunne periphere verschijning beknoptelijk ontleed.

Maar wat al raadselen schuilen nog daarbinnen ?

Op de eerste plaats in de spierbewegingen zelf, waarvan de rimpelingen der huid slechts prekaire indicia zijn. Misschien dat menig medicus wel eens het voorhoofd gefronst of een wantrouwenden blik schuin omhoog gestuurd heef t, als ik mij soms over die spierbewegingen en hunne onderlinge verhoudingen een beetje wonderlijk uitdrukte. Dit nu ligt natuurlijk primo aan mij, omdat ik hierin geen vakman ben, secundo aan de meeste mijner lezers, meerendeels niet-medici, die ik niet voortdurend op een vracht anatomische termen mocht onthalen, maar tertio aan de medici zelf, wier handboeken ons over de physiologie der gelaatspieren volstrekt niet afdoende inlichten.

Het volledigste wat wij op dit gebied bezitten, is de Mécanique de la physiognomie humaine van den bekenden medicus Duchenne de Boulogne uit het jaar 1862 ! Deze

Sluiten