Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een zelfde effekt, maar door de muziek nog tastbaarder gemaakt vinden wij in de oude toonzetting van den Wilhelmus van Nassouwen.

Het is zeer waarschijnlijk, dat de melodie van dit lied oorspronkelijk aan een Fransch jachtlied is ontleend. Maar Rietsch komt met recht tegen Böhme's veroordeeling der Hollandsche omwerking op. Wilde toch uit het lied der voetvrij-gegordelde Artemis een vrijheidszang groeien, dan mocht, neen dan moest het wel een zwaren, als gepantserden melodiestap aannemen. Zoo heeft bv. de typische figuur

door 't inschuiven van twee tonen iets oprecht-trouwhartigs gekregen, dat het geheel aanstonds een Dietschen stempel opdrukt, en sinds dan ook tot de meest karakteristieke wendingen behoort.

Welnu in deze Hollandsche omwerking werd^iu aan het intensiteits-rhythme eer kwantitatief rhythme toegevoegd en hieruit ontstaat de overgang van de gelijke maten in de vier eerste regels: in de driekwartsmaat der vier laatste.

l/, Wilhelmus van Nassouwe

Ben ick van duytschen bloet

Het vaderlandt getrouwe

Blijf ik tot in den doet 3/t Een prinoe van Oranjen <

Ben ik vrij onverveert

Den ooninok van Hispangien

Heb ik altijd geèert.

Sluiten