Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft laten voorbijgaan: Dat zijn nu zóó algemeene en neutrale gevoelsfasen, dat ze bezwaarlijk tot een allerindividueelste expressie te gebruiken zijn.

Ik waardeer die opmerking, want met opzet heb ik er eenige aanleiding toe gegeven. Maar bij de ™me< eerste voorbeelden op dit gevaarlijk terrein heb ik voor iedereen verstaanbaar willen zijn. Had ik aanstonds de fijnste gevoelsschakeeringen van de verschillende melisma s trachten te verklaren, velen zouden misschien gezegd hebben: daar voel ik niets van, düs .. .. Nü hoop ik dat de lezer in deze overbekende leesteekenfeiten heeft leeren zien wat er achter zit: de spanning en viering van ons gevoel. )

NEGENDE HOOFDSTUK

Individueele g e v o e 1 sg o 1 v e n in muziek en taal

En dat ook deze algemeene vormen van muzikalen zinbouw wel degelijk individueel kunnen uitgebuit worden, dat zal ik u aan een enkelen proza-zin even laten hooren. Hij is weer van Kloos, want Kloos heeft de klank-expressie, die hij theoretisch zoo poovertjes schijnt te begrijpen, niet alleen door zijn kritieken weer tot eere gebracht, maar hij heeft ook zelf in zijne vroegere praktijk getoond, hoe fijn hij ze weet te voelen.

») Zie D. A. Stracke: Iets over punctuatie in Middelnederlandsche dichtwerken. Leuvensche Bijdragen IX, blz. 213. Deze punctuatie is niet zoo dwaas, als de uitgevers vaak meenden. Zoek verband met de neumen, en alles wordt klaar.

Sluiten