Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

natuurlijk ! — en tabellen daarvan opgemaakt, waar weer bijna niemand iets aan heeft. Zeker, de analytische precisie is goed ook in 't psychologische. Maar wanneer zij de synthese onmogelijk maakt, dient zij tot niets meer. Net zoo min als wij boven zagen dat de analyse der gebaren in afstanden der drie dimensies de levende synthese vervangen of helpen kon, even weinig hebben wij hier aan met elke trilling wisselende microngetallen, want daaruit is de psychologische toon slechts ternauwernood meer, en z'n plaats in een mol- of dur-skala heelemaal niet meer op te maken. Neen, nu gebleken is, dat de spreektaal en de muziek over dezelfde uitingsmiddelen beschikken — en daarover kan na Merkel, Pierson en Storm geen redelijke twijfel meer bestaan — moeten wij de melodie van het gesprek in muzieknoten vastleggen.

Bovendien heeft Calzia-Panconcelli erop gewezen, hoe grillig de kurven van Rousselot's en Hensen's toestellen veranderen met de schijnbaar irrelevantste afwijkingen in het toonkanaal, en al is nu nog niet bewezen, dat hiermee ook de toonhoogten vervalscht worden, het is toch geloof ik niet onkritisch, een instrument te wantrouwen, dat, zij het ook maar ééns, op vervalsching der feiten betrapt is.

Wat ik dus op raad van Zwaardemaker van een proefinstrument voor dit onderzoek eisch is, dat het in staat is, mij z'n toonhoogten opnieuw te laten hooren, om dan zelf te kunnen oordeelen of de opname getrouw was, of niet. Bij zoo'n instrument zal ik dan tevens niet misleid worden door mogelijke afwijkingen van een in belemmerende omstandigheden éénmaal uitgesproken volzinnetje ; maar ik kan voortdurend opnieuw kontroleeren of de voordracht wel sprekend en natuurlijk was, en stoot ik dan op onverwachte bizonderheden bij de analyse, dan sta ik niet als mijne voorgangers met het kymographion voor een raadsel, dat alleen

Sluiten