Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE NOODZAKELIJKHEID DER ETHIEK IN ONZE MODERNE SAMENLEVING.

( Over gen ofHëfi uit jfDc Krotlick" (tcd» P. Z,. To,k) vctti 15 en 22 Januari 1899.)

Als iemand filosofie en algemeene levensbeschouwing tot de nuttelooze studies rekent, vergeet hij dat alle professies uit deze bron worden gevoed en bezield. Dit vergeten acht ik een oorzaak die den vooruitgang in kennis in den weg heeft gestaan, want het zijn fundamenteele leervakken, die grondige studie vereischen. th:'\ F. BACON.

Eene nauwlettende beschouwing van onzen tijd in zijn meest karakteristieke uitingen, bevestigt de overtuiging: dat een duidelijk erkennen en waardeeren der geestelijke factoren dringend noodzakelijk is voor de juiste studie van schier elk levens-probleem.

Onpartijdig gadeslaan der verschijnselen brengt alom aan het licht zoowel een geestelijke en zedelijke, als stoffelijke en mechanische evolutie.

Niet enkel zichtbare en tastbare elementen zijn oorzaak der gebeurtenissen in ons en rond ons; de invloed van het ongeziene en geziene beiden beheerscht de werkelijkheid.

Wordt, en terecht, door de sociale leiders in alle landen met nadruk gewezen op de revolutie alom te weeg gebracht door de tallooze uitvindingen en natuurkundige ontdekkingen onzer eeuw, en door hen geëischt, als onmiddellijk gevolg daarvan, eene wijziging in de maatschappelijke verhoudingen; eveneens dient gelet te worden op den ommekeer teweeggebracht in de beschouwingen en zienswijze van het individu.

In de voel- en denkwereld vonden veranderingen plaats, niet minder groot, dan die in het uitwendig bestaan.

En de wisselwerking tusöctren deze beide sfeeren is zoo snel

Sluiten