Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leving te willen doorgronden en op te lossen zonder de juiste schatting dier innerlijke faktoren, die karakteriseerend zijn, is een onvruchtbaar pogen, dat zich zelf vernietigt.

Eene evolutieleer, die zich bepaalt tot de verzekering onzer afstamming van het apen-geslacht, is van weinig eigenlijke waarde; eerst waar zij heenwijst, in logische voortzetting harer beteekenis naar hooger graden van ontwikkeling, naar nieuwe mogelijkheden in tnenschen en maatschappij-vorming, eerst daar begint haar meest belangrijke taak van verheffing en bevrijding. Niet het diep besef van onze nederige afkomst, maar het innig verlangen naar gelouterde bestaans-vormen, het innerlijk bewust worden van meer en beter kunnen, moet tot het vinden eener nieuwe levensopvatting aansporen en de formatie harer beginselen beheerschen

Het is juist aan dit verlangen, aan deze behoefte dat kan beantwoorden een Immanent-I dealisme, dat, uitgaand van de natuurlijkheid, de realiteit der geestelijke elementen in alle zinnelijke manifestaties, zich' ten doel stelt, de doordringing, bezieling, de transformatie der werkelijkheid door invloed van gevoel, gedachte, wil, dat is: door daden wier stuwkracht zijn ideeën en idealen. Deze opvatting is de eenige hoopvolle; vrij van dogmatische drijverij, geeft zij zich minder als een leer, dan wel als eene beschouwings-wijze of inzicht. Niet in één enkel systeem of bij ééne persoonlijkheid uitsluitend zoekt zij haar heil. Integendeel, in' het groote velerlei der theorieën, die noodig zijn om het gehe;m des Levens te benaderen, zoekt zij de verschillende reëele waarden noodig tot opbouw eerter levensbeschouwing, die moet zijn eene Synthese, eene samenvatting der veelheid) van gegevens, om eenigszins uitdrukking, interpretatie te kunnen worden eener levens-phase als de onze, van welke, complexiteit, eene opvaliende eigenschap is.

Voor praktisch gebruik van politieke partijen, voor oogenblikkelijk dringende, ekonomische belangen, moge, als utiliteitsmaatregel, zekere formulen, enkele 'beginselen tot machtspreuken samengedrongen, op den voorgrond der propaganda worden geplaatst, dit neemt niet weg, dat eene beschouwingswijze, die langzamerhand hoopt te groeien tot eene bezielende levens-affirmatie, van den aanvang af veel breeder is van opzet, en naast de bijzondere partij

Sluiten