Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewetenlooze bende avonturiers, deze aartsvijand van het zich bevrijdende Leven sprong toe op den prooi dien hij reeds lang had beloerd.

Kerk en staat vereenigden zich in den boozen uitwas hunner macht tot een misdaad, die Spanje terugslingert naar den nacht zijner zwartste tyrannie, naar de dagen van het schrikbewind van Alva.

En nu vraag ik: moeten niet wij Nederlanders dieper dan eenig ander volk ontroeren bij de gedachte aan Ferrer, het slachtoffer eener zich aan het Leven gewetenloos vergrijpende inquisitie?

Onze geschiedenis.... maar laat ik hier geen woorden verspillen over onze geschiedenis, wie mijner lezers kent niet reeds elk argument, dat uit deze geschiedenis door mij' is aan te voeren.

Niet het verleden, het heden geldt voor alles onze aandacht en onze toelichting. Het geval Ferrer is slechts een geisoleerd symptoom van een algemeen kwaad, dat in de laatste jaren op schrikbarende wijze om zich grijpt. Ik bedoel het kwaad eener momentaan zege-vierende re-aktie, die zich keert tegen al het schoonste en beste dat in de laatste helft der 19e eeuw als een schijnbaar zekere schat voor de menschheid was veroverd door haar uitstekendste persoonlijkheden.

De strijd door Ferrer gestreden, hieraan valt niet te twijfelen, is de strijd van het licht tegen de duisternis, der cultuur tegen het barbarisme, der vrije gedachte tegen het klerikalisme, van het volk tegen zijn onderdrukkers, van het menschelijk recht tegen de dwingelandij van het gouden kalf. In dezen strijd', wie durft het ontkennen die vrij is van priester-vrees en de goddelooze baatzuchtigheid der geldzoekers, in dezen strijd staan alle edele, hoogere aandriften der menschelijke natuur aan Ferrer's kant, alle on-edele en minderwaardige aan de kanten zijner vijanden. Christus, ware hij in ons midden, zou, zich afwendend van zijn quasi volgelingen en beleiders, staan aan Ferrer's zijde. In het kamp der hervormers tot welke Ferrer behoorde niet in het kamp der zwarte benden die Spanje en Rusland folteren, wordt de eigenlijke leer der godheid en van Jezus beleden in nieuwe gedachte-vormen, in transformatie eener voortgaande bewustwording, volgens de geestelijke evolutie van onzen tijd.

Niet de Jezuiten, niet de starre calvinisten, niet de anti-revolu-

Sluiten