Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wij ons gesteld zien, opduikt. Het raadsel der Sfinx, het Levensraadsel, dat de menschheid in alle tijden getracht heeft te benaderen en te verklaren. Het behoeft nauwelijks vermelding, dat in onzen tijd, een tijd, dat de geestes-verwarring is gestegen tot geestesverbijstering, dit probleem op meest directe en dringende wijze onze aandacht vraagt.

Uitgangspunt en Doeleinde van ons streven.

3). Wij gaan dus uit van de overtuiging, dat in onzen tijd een nieuw Levensinzicht en een met dit Inzicht overeenstemmende nieuwe Levens-leiding, dat is Moraal, noodzakelijk en mogelijk is geworden. Wij meenen, dat wij, van zelfsprekend, ons dit hoogste Levens-probleem anders moeten stellen dan onze voorouders, dat wij het op eene andere, een ons eigene wijze, moeten benaderen en trachten op te lossen.

Niets meer en niets minder dan het leven zelf in zijne volledigheid, in zijn samenstel van materiëele en ideëele gegevens, van stoffelijke en geestelijke krachten en vermogens, is voor ons streven uitgangspunt en doeleinde. De hoogste belangen van het individu en zijn samenleving staan hier op het spel. Voor deze belangen voelen wij het Leven, de welbron en de maatstaf. Eveneens de welbron en de maatstaf van de menschelijke daden, die dit Leven zijn opgang of ondergang tegemoet voeren, al naar mate zij bestuurd worden door rede en liefde, of aan on-verstand en haat zijn prijs gegeven. Anders gezegd: al naar mate in den mensch het Hooger-natuurlijke over het Lager-natuurlijke zegeviert.

Te zijn en meer en meer te worden een kracht der natuur ten goede, dit is het groote doel der zedelijkheid, dat door de Zedelijke Opvoeding moet worden bevorderd.

De Goedheid, die het Kwade overwint, dat is de Godheid, die den Duivel uitdrijft.

Deze opvatting is de natuurlijke Transformatie van de bovennatuurlijke voorstellingen der primitieve geloovingen, in hun fundamenteele en volmaakt natuurlijke en menschelijke beteekenis. In zake onzer godsdienstige en zedelijke opvatting heeft noch Luther noch' eenig Hervormer het laatste woord gezegd. Elke Hervorming is niet anders dan een schrede op den langen weg onzer geestelijke evolutie, welks gezichtseinder eindeloos is.

Sluiten