Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tigings-proces is de oorlog eerst recht tot wereld-oorlog geworden, en gaat inderdaad niet alleen Europa, maar de geheele wereld een periode van oorlogen tegemoet, waarvan haar te redden de duurste en eerste plicht der volkeren geworden is.

Want al wil de president der Vereenigde Staten ons doen gelooyen, dat hij millioenen oproept voor den vrede, wij weten nu immers wel dat dit een drog-rede is van dezelfde soort, als die welke' eenmaal Europa dreef tot haar uiterste bewapening. Neen, oorlog kweekt oorlog, en elk land dat in den oorlogswaan zich verstrikt, vergroot de oorlogsellende en werpt nieuwe conflikten op die het vredes-probleem met nieuwe moeielijkheden belasten.

De sprak hierom ook van „de plicht der volkeren", omdat de regeeringen blijkbaar bovengenoemden plicht nog niet leerden verstaan, integendeel voortgaan een wereld-toestand te bestendigen, die in rampzaligheid alles overtreft wat de geschiedenis ons te lezen gaf. De regeeringen, die zelfs nu nog, na drie jaren van de meest noodlottige krachts-verspilling en mislukking, niet aarzelen van hun volk altijd nieuwe offers te vragen, en het blijven blootstellen aan de moordende omslachtigheid hunner averechtsche politieke en diplomatieke methoden en opvattingen.

Dat Amerika, het werelddeel waarvan voor de vredesbeweging het meest verwacht werd, waarop de neutralen hun hoop hadden gevestigd, dat zich altijd beroemd heeft op zijn anti-militaristische gezindheid, plotseling in tegengestelde richting is opgetreden, vertoont ons opnieuw de werking van het imperialisme in zijn noodlots-dwang.

Bovendien wijst deze gebeurtenis op een wereld-verband, dat van natie tot natie en van werelddeel tot werelddeel het eenmaal losgelaten oorlogs-delirium voortzweept.

Het is juist dit wereld-verband, xiat van den modernen tijd een der voornaamste kenmerken is, dat voor dezen tijd ons den oorlog moet doen uitschakelen als een middel tot oplossing der politieke conflikten. Het is de onvergeefelijke dwaling der regeerders dit niet te hebben ingezien alvorens den modernen wereldtoestand door allerlei ongure verbonden en allianties hopeloos in de war te sturen.

Sluiten