Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemoet zien, zeer moeilijk naast het 'beginsel van gemeenschap, dat, van de waarde der persoonlijkheid hoog te houden.

Het beginsel der gemeenschap, dat mijns inziens geheel iets anders is als het beginsel van den staat. En hier raken wij een kardinaal punt in de geschiedkundige ontwikkeling van het socialisme, dat in de naaste toekomst omstreden zal worden, en dat moet worden opgelost, wil niet deze beweging haar schoonste mogelijkheden door innerlijke verdeeldheid in gevaar gebracht zien. ► Alleen geestelijk vrije menschen, revolutionnairen in geest en in waarheid, alleen persoonlijkheden, d. w. z. karakters, kunnen volkeren leiden langs de banen hunner zelf-bevrijding. De ineenzinking in 1914 heeft hier een bitter te kort geschreven in het geschiedboek van de moderne menschheid, dat moet worden erkend en aangevuld. De sociaal-demokratische meerderheden zijn wat dat betreft in elk land beschaamd door de revolutionnair-socialistische minderheden wier onsterfelijke roem het is en blijven zal, dat zij van den aanvang aan den oorlog hebben onderkend en bestreden.

„Wat Liebknecht gezegd heeft, zeggen honderden nu na'', aldüs Haase, in den Rijksdag van 19 Juli, waar Dr. Michaelis zijn halfslachtige rede ten beste gaf.

Juist, wat Liebknecht gezegd heeft, bleek waarheid, wat Adler verricht heeft bleek, tegen zijn wil gerukt te zijn' geworden uit zijn gefolterd geweten. Wanneer nu enkele socialisten der meerderheid ter elfder ure hun kortzichtigheid inzien, dan past hun bescheidenheid en een geheel erkennen der minderheid in haar karaktervolle en beginselvaste waardigheid

Maar om op Rusland terug te komen, dat nu, staand voor de reusachtige taak van zijn wederopbouw, het meest belangwekkende rijk der wereld is; zijn omwenteling kan op de strijdvragen die in het socialisme om oplossing dringen van grooten invloed zijn.

De twee hoofdzaken, een revolutie van den geest, en een vergelijk tusschen de vormen waarin de sociale re-organisatie haar uitdrukking moet vinden, die voor de toekomst van het socialisme van vitaal belang zijn, vinden in Rusland zeer groote hulpbronnen tot verwezenlijking van nieuwe opvattingen en begrippen.

In het groote Slavische rijk, dat met Siberië medegerekend, een der grootste wereldrijken is, werkt reeds sedert lang en vooral in de laatste vijftig jaren een geestelijke stuwkracht, een modern

Sluiten