Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

listen, die, men bedenke dit wel, van den aanvang af onder zijn aanvoerder Lenin, karaktervol en beginselvast den strijd1 aanbond tegen den oorlog. Deze Heden zijn het, evenals in ons land de revolutionnaire socialisten, drie de eer toekomt van den aanvang af van dezen rampzaligen worstelstrijd der regeeringen om oppermacht en bezit, hun weerstands- en opstands-vermogen intakt te hebben gehouden. j*»io<

Geen kleinigheid voorwaar in de ontzettende zedelijke debacle die alle oorlog-voerenden kenmerkt in hun haat en de hartstochtelijke steigering hunner minst edele instinkten, in-hun pers, hun sinistere methoden van intrigeeren en spionneeren, die de geheime Russische politie van gister evenaart, en waarbij van karakter en , trouw aan beginselen geen sprake meer is. Waar alles, geworpen in den helschen krater der oorlogsfurie, de onheimelijke kenteekenen van zedelijken ondergang, ja, der zonde draagt. Ik herhaal het, het is in hooge mate weerzinwekkend, waar in deze stok-duistere omnachting der wereld de Russische revolutie de eerste lichtstraal wierp, van het volk dat deze gezegende omwenteling tot stand bracht op een wijze, die in de geschiedenis der revoluties haar gelijke niet heeft in humaniteit en overleg, te spreken als van „een volk dat na langdurige onderdrukking geen weg weet in de nieuw verkregen vrijheid."

Wanneer het er voor de toekomst van dit nieuwe en groote rijk duister uitziet, .dan is dit in de eerste plaats te wijten aan de intrigues van vijand en bondgenoot, en in de tweede plaats aan dien algemeenen ohaos van geestelijke verwarring, die niet alleen in Rusland, maar in geheel de wereld de verlossing uit de oorlogsellende zoo ontzettend moeilijk maakt.

Het gaat, ik herhaal het, niet aan voor dit universeel gevaar der moderne wereld en meer speciaal van den oogenblikkelij'ken toestand, een revolutionnaire minderheid aansprakelijk te stellen, die althans principieel' handelt en niet aarzelt de waarheid uit te spreken die veelal verloochend wordt.

In Rusland, en dit is het belangwekkende en hoopvolle dezer jongste Europeesche omwenteling, is voor de toekomst van het socialisme van een nieuwe wereld-orde, veel te verwachten.

Het is in dit opzicht het rijk der onbegrensde mogelijkheden. Juist door zijn onmetelijke uitgestrektheid, zijn heterogene bevol-

Sluiten