Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Russische vrouwen hebben aan dezen strijd een veel grooter aandeel, dan althans in de burgerlijke vrouwenbeweging, wier internationale op dit oogenblik door Amerika meer dan ooit zich bedreigd ziet, algemeen erkend wordt.

Minder georganiseerd (de geringe zedelijke kracht der grootste organisaties is met den oorlog bewezen) dan de officieele vrouwenbeweging der bourgeoisie in andere landen, hebben de Russische " vrouwen' individueel, uit de nederigste zoowel als uit de hoogste standen (de Russische gravin Padin is zoo juist als minister van Socialen arbeid benoemd, bericht de „Nieuwe Courant" van 21 Juli), vanaf het midden der 19e eeuw zich losgemaakt van de traditie, om den eigen weg te gaan naar de bevrijding hunner persoonlijkheid.

Aan de groote universiteiten van Europa was het aantal der Russische vrouwen overheerschend. Zelfs zij die een rijk tehuis hadden vaarwel gezegd om in vrijeren kring de kennis en levenservaring op te doen die zij verlangden, schuwden ontbering noch miskenning en brachten hun ernstige studie veelal onder allerlei moeilijkheden tot een bevredigend resultaat. De meest beteekenenden onder haar waren revolutionnair en trotseerden met haar kameraden de geheime politie die haar overal in het oog hield. Ook de vrouwen van het eigenlijk proletariaat blijken die van het intellektueel proletariaat, die ik in Zürich het voorrecht had te leeren kennen, niets toe te geven in geestdrift en moed. Althans Mevr. Roland Holst geeft hiervan in de „Tribune" van 20 Juli een geestdriftig en verblijdend getuigenis.

Alles tezamen het bewijs van de innerlijke kracht van een volk, welks wordings-geschiedènis ieder die niet door chauvinisme of partij verblind is, met den grootsten eerbied en belangstelling vervullen moet.

3e Gedeelte.

Wat nu betreft de oneenigheid in de verschillende vooruitstrevende partijen en bonden zelf, deze tragiek der innerlijke verdeeldheid en onzekerheid door welke de moderne wereld, door de gecompliceerdheid va» haar samenstel, in haar opwaarts-streven ernstig bedreigd wordt, dit brandend probleem is een psychologisch probleem. Zijn genezing is te zoeken op geestelijk-zedelijk gebied,

Sluiten