Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijze, waarop dat geschied is. Met deze, van een werkelijke innerlijke beschaving blijk gevende wijze van optreden, is het revolutionnair bewegen der volkeren een nieuw en hooger stadium van actie ingetreden. Het woord revolutie heeft een anderen klank gekregen, sedert in Rusland is bewezen, hoe na de revolutie een op elk gebied ingrijpende democratisch-socialistische reorganisatie, uit verschillende elementen samengesteld, mogelijk is. Zooals Bernard Shaw (wiens beter ik van tijd tot tijd zich losmaakt van den chauvinistisch-imperialistischen invloed zijner boezemvrienden: het echtpaar Webb) zegt in zijn schoone beschouwingen over de Russische revolutie: „Het vertrouwen in de „menschelijke natuur herleeft, en zelfs zij die met teleurstelling „terugzien op de Fransche revolutie, zien hoopvol vóóruit naar de „revolutie in Rusland. Zij hebben een gevoel alsof de kalender „opnieuw begint en dit het eerste jaar is van de wereld. Het is niet „noodig desillusie te voorspellen. Gebeurtenissen gelijk de Russische revolutie kunnen zoowel ons ongeloof als ons geloof „beschamen. Zonder deze gebeurtenissen zijn wij geneigd te „vergeten, dat de geest der menschheid wonderen verrichten kan „in het heden, die zelfs de wonderen van het verleden overtreffen. i.Nog zijn er velen in West-Europa, die zoo gematigd een voorstel „als dat om de armoede af te schaffen, beschouwen als een lucht„kasteel. Een groote dienst, ons door de Russische revolutie „bewezen, is deze: dat zij de ongelöovigheid van den gemiddelden „man ten opzichte van de mogelijkheid van een betere toekomst „voor de wereld, heeft verminderd. De mehschen halen hun „Utopias weer voor den dag en beginnen ze met een blik van „voldoening af té stoffen. De Russische revolutie met haar bewonderenswaardige idealen en haar kracht van protést herinnert „er ons aan, dat de Shelleys niet minder dan de koningen en de „banken de wereld regeeren."

Shaw op z'n best, de revolutionnaire Shaw heeft gelijk, dat is de onschatbare dienst door het Russische volk aan geheel de wereld bewezen, dat het midden in den oorlogswaan, midden in den materiëelen en zedelijken achteruitgang, die hiervan het gevolg is, zijn opstand tegen het Tsarisme wist door te zetten, die in zijn diepsten grond meer en meer zal blijken te zijn den opstand, de

Sluiten