Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Te trachten de dingen en bet oordeel in evenwicht te houden, „hetzij tusschen staatslieden uit een tegenovergesteld - kamp of „tusschen vijandige naties, is zich aan het gevaar blootstellen van „beide kanten met bommen te worden geworpen. Men wordt van „weerskanten beschuldigd tot de andere partij te behooren, en men „wordt veracht als een zwak creatuur van compromis, die tijd „vermorst in denken, waar hij aktief behoorde te zijn. Want „denken'wordt nooit beschouwd als een vorm vari handelen, terwijl „spreken, als het slechts met de noodige heftigheid gedaan wordt, „wèl als een daad wordt gerekend. Als gevolg hiervan Worden zij, „die „iets willen gedaan krijgen" lid der partijen en nemen dan de „beschuldigingen van het oogenblik over. De partijman, ofschoon „als privaatmensch dikwijls een wijsgeer, kan het zich zelden veroorloven als wijsgeer voor het publiek te verschijnen. Integendeel „zal hij spoedig beschuldigende uitspraken doen met niet minder „nadruk dan een ambtenaar van de kroon. Dit is een deel der „menschelijke dwaasheid. Wij luisteren niet naar Rede, maar naar „het schrille geluid van den scheldenden papegaai. Dit is precies „wat de demagoog is — de heesche vogel, naar welke een demooratie niet luisteren moet zoo zij wenscht te leven."

Ik heb mij de moeite gegeven Shaw in zijn beste momenten te citeeren, omdat in zijn woorden dan nog altijd een kern van wijsheid en waarheid te vinden is, die ons heden ten dage meer dan ooit brood-noodig is.

Immers het gaat er om in de groote worsteling tegen nog altijd sterke re-aktieve stroomingen, allen bijeen te brengen, allen te doen samenwerken wier bewustwording hen hiertoe in staat stelt. De hernieuwde strijd om geestelijke en materieele bevrijding, die de strijd is der moderne menschheid om zichzelve en voor haar gemeenschap, moet worden opgebouwd op een dieperen en ruimeren grondslag dan die van een partijbelang, dat bovendien nog veelal door de persoonlijke heerschzucht en naijver der leiders vertroebeld wordt. Er moet in de verschillende groepen der revolutionnairen, d.w.z. van hen, die de noodzakelijkheid inzien eener radikale „Umwerthung der Werthen" in individueelen en maatschappelijken, in moreelen en socialen zin beiden, een evenwicht, een basis van wederzijdsch begrijpen en waardeeren gezocht te worden die leiden kan tot vruchtbare samenwerking. Dit is de gebiedende

Sluiten