Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plicht eener massale volksbeweging, nationaal en internationaal tegenover de regeerders en hun systemen, die de menschheid den hongerdood prijsgeven.

Waar Balfour nog gisteren (17 Augustus) in het Lagerhuis het bestaande stelsel van diplomatie durft verdedigen, daar blijkt duidelijk, dat bij de Gealliëerden evenmin als bij de Centralen het modern rechtsbewustzijn ontwaakt is. Waar aan de arbeiders in Engeland en Amerika de passen naar Stockholm zijn geweigerd, daar zijn de huichelachtige frasen van den Engelsch-Amerikaanschen oorlogshond voor vrede en vrijheid voor goed ontmaskerd, en moet het volk en de burgerij van alle landen toch wel de oogeiï open gaan voor het sinister verwordingsproces der democratie, dat in dezen wereldoorlog zich voltrekt.

Zie, het is deze ontwaking die ik bedoel, waar ik spreek van een geestelijk-revolutionnaire bewustwording, die, uitgaand boven het klassen-bewustzijn, juist van den strijd tusschen Arbeid en Kapitaal, die de Levensstrijd is der volkeren, den diepsten grondslag uitmaakt.

Eigenlijk bestaat onverzoenlijke klassenstrijd in werkelijkheid al evenmin als onverzoenlijke rassenstrijd. Beiden zijn, althans voor zoover zij in de natuur aanwezig zijn, kunstmatig aangekweekt en opgehitst door de politieke partijen en worden door dezen en hun demagogischen wedijver al maar gevoed. In velerlei kwesties geeft niet het beginsel den doorslag, maar de positie der verschillende leiders tegenover en onder elkaar. Wie ook maar eenigszins ervaring heeft van het partij- of verenigingsleven moet deze treurige waarheid toch als feit erkennen. De eerlijke en beginselvaste leiders en leidsters niet te na gesproken, weten juist zij het, hoe in dit opzicht partij- en vereenigingsleven veelal bedorven wordt.

Voor deze tekortkoming is geen ander geneesmiddel dan het streven naar een dieper inzicht en ruimer opvatting van de taak die vereischt wordt om te komen tot dien algemeen nationalen en internationalen volkerenbond, die op dit oogenblik, door het modern wereldverband, voor deze wereld een der eerste, der meest noodzakelijke bestaansvoorwaarden geworden is.

Noodiger dan ooit is een positieve erkenning dezer noodzakelijkheid nu de oorlogsrazernij voortgaat de grootsche Russische bevrijdingspoging met een contra-revolutie te bedreigen. Nu de

Sluiten