Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de grenzen het symbool is) te doorbreken is het doel der wereldrevolutie, die in Rusland begonnen, dóórwerkt in alle landen. Deze grootsche politieke en sociale omwenteling kan echter zonder een algemeene revolutionnaire geestelijk-zedelijke bewustwording niet plaats vinden. Een bewering die niet nieuw is. Reeds Lasalle heeft gewezen op een revolutie van den geest als den noodzakelijken grondslag voor de sociaal-ekonomische omvorming, zonder welke alle politieke staatsgrépen ijdel zijn. De vooruitgang' het geluk der menschheid moest ook volgens hem berusten op een psychologische basis, d.w.z. worden gedragen door den geest en het karakter der menschen.

Op het einde der 19e eeuw herleefde deze opvatting met kracht, als een vooruitstrevende reaktie tegen de materialistische wereldbeschouwing, die de oude ideologie met recht had opgeruimd zonder er echter een nieuwe voor in de plaats te geven. Voor ons heden ten dage is een krachtige voortzetting van deze re-aktie vóóruit, geboden. Vóór den oorlog bevonden wij ons op weg naar een nieuw Levensinzicht en een nieuwe maatschappij, dien weg, door het oorlogstumult momenteel verloren, terug te vinden, moet, dit kan niet anders, het doel zijn van allen in wie de oorlog het revolutionnair geestelijk bewustzijn gewekt of op nieuw verscherpt heeft.

4e Gedeelte.

Er zijn in alle landen teekenen dezer herleving van geestkracht en van zedelijken moed, van karakter, in revolutionnairen d.w.z., bevrijdenden zin. Een geestelijke internationale, die een nieuw socialisme scheppen wil, dat elke verbinding verbreekt met de tyrannie niet alleen van het feudaal absolutisme, maar eveneens met die, van het nieuw, quasi democratisch imperialisme, dat inderdaad met de waarachtige beginselen eener zuivere demokratie niets gemeen heeft. Over de geheele wereld groepeeren zich nu minderheden in deze richting, die dagelijks in getal aangroeien en in bewustzijn sterker worden.

Schrijft uit Zürich Ludwig Rubiner over een dergelijke ontwaking in zijn „Zeit-Echo" (een blad dat nu en dan onder vele moeilijkheden te Bern en te Leipzig verschijnt) het volgende: „de bevrijden van geest, de bewustgewordenen van alle landen

Sluiten