Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit het doodend mechanisme, waarmede de moderne wereld bezig was haar eigen doodvonnis te onderteekenen.

Het behoeft verder geen commentaar in welke mate het imperialisme met zijn militair geweld, zijn staats-almacht dit mechanisme opdrijft.

De groote, de vóór alles belangrijke kwestie is nu dit mechaniseerings-proces, dat een doodend proces is, tot stilstand te brengen, en voor het vitaliseerend proces, een proces in gheeel tegenovergestelde, dus revolutionnaire richting, de levens-kansen gereed te maken.

Er moet een nieuwe maatstaf worden aangelegd aan al onze problemen. In elk opzicht, op geestelijk en materieel gebied beiden is hier de wereld-oorlog tot een keerpunt geworden in onze levensoriënteering en opvatting.

„De voornaamste maatstaf van een ekonomisch systeem", waarschuwt Russell terecht, „is niet of het de menschen een groote mate van materieel welvaren verzekert, of in zake de distributie de rechtvaardigheid verzekert, ofschoon dit zeer wenschelijk is, maar of het de instinktieve groeikracht van den mensch onaangetast laat."

Russell's geestverwant en landgenoot, Edward Carpenter, die het communisme op het land in praktijk heeft gebracht, heeft een dergelijke opvatting reeds in de eerste jaren der 20ste eeuw aldus geformuleerd:

„In het laatste gedeelte der vorige eeuw, beschouwden wij de schepping als een mechanisch proces; heden zien wij in haar een groeiend en zich ontwikkelend proces van kunst."

Beiden, Russell en Carpenter, pioniers van werkelijke innerlijke beschaving, democratie en vooruitgang op elk levensgebied, zoeken, dit is duidelijk — de oplossing van maatschappelijke en geestelijke problemen op psychologisch gebied, d. w. z. in de menschelijke natuur zelve, die wel verre van een louter mechanisme, de bewegende kracht is in de maatschappij.

De Russische revolutie heeft dit oordeel met welsprekende feiten bevestigd. Zij is de losbarsting eener door eeuwen opgestapelde levens-energie in de richting van een nieuw en hooger leven, eener samen-leving van menschen, die zich van hun groote verantwoording ten opzichte van zich zelf en elkander, zijn bewust geworden,

Sluiten