Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die de beteekenis van den naam samen-leving zijn gaan begrijpen.

Het jonge Rusland, geteisterd door buitenlandsche en binnenlandsche gevaren, uit zijn verband gerukt door revolutie en contrarevolutie ondergaat de vuurproef van zijn martelaarschap voor vrijheid en vooruitgang.

Ondanks alle bedreiging is het bezig zich om te vormen tot een gemeenschap in den geest zooals Bertrand Russell, die in zijn „Beginselen van sociale reconstructie" schetsmatig aangeeft. Voor het Russische volk een krachtproef, die elk in waarheid vrijheidlievend mensch niet anders als met de grootste belangstelling en medegevoel vervullen kan.

Kenmerken der 'beginselen van socialen weder-opbouw in dezen nieuwsten vorm door de omstandigheden aangewezen, berusten op een psychologischen grondslag en op het beginsel van federatie, dat voor de straffe en mechanische centralisatie in de plaats is getreden.

De naam „federatieve republiek", die gekozen werd, is een vingerwijzing in deze richting. De richting, die lijnrecht ingaat tegen het over-machtsregiem van den imperialistischen staat, en het staats-socialisme dat zijn evenbeeld is.

De moderne politiek en het modern ekonomische stelsel, dat in het Imperialisme hun belichaming vinden, handhaven zich meer en meer door middel van reusachtige organisaties die het individu doen verdwijnen om er het nummer voor in de plaats te stellen. In de monster-fabrieken is de mensch geen factor meer, hij is een werktuig, neen, zelfs dit niet, slechts een stukje van het raderwerk, dat voort, altijd voort brult.

De kwestie is nu voor de nieuwe maatschappij om organisaties in het leven te roepen die, in lijnrechte tegenstelling met dit alles, het mensch-zijn eerbiedigen. Vrijwillige associaties, waar voor het individu keuze mogelijk blijft, co-operatieve vereenigingen, federatieve bestuurs-vormen, voldoen aan deze eischen die door de centraliseerende staats-macht zijn uitgeschakeld.

Zegt Russell over deze kwestie in zijn hoofdstuk „De staat" te recht:

„Zeer veel kan in dit opzicht bereikt worden door gemeentelijk bestuur, zoowel waar het den handel betreft, als plaatselijke gemeente -belangen. Dit is de meest oorspronkelijke gedachte van

Sluiten