Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staan bij zijn imperialistische machtsontplooiing, Amerika is geworden niet tot den bevrijder van Europa (zooals gehoopt was indien het zich aan het hoofd der neutralen tegen den oorlog had' verklaard), maar tot dictator van den oorlog en van Europa Amerika is door middel van de reusachtige leeningen, die het uitgeeft,'de bankier, d. w. z. de heerscher geworden eener wereld die door geldmacht geknecht, meer dan ooit naar bevrijding snakken zal en deze niet anders dan in revolutie zal kunnen vinden

Inderdaad, de strijd tusschen de oude en de nieuwe wereld tusschen autocratie en democratie, is een geheel andere als die' welke een Balfour of een Wilson ons voorstelt. Hem voor te stellen als de strijd tusschen de Geallieerden en Centralen, tusschen het feodaal bestuur van autocratische keizerrijken en democratische republieken of keizerrijken is in de hoogste mate verwarrend en onjuist.

Zeker, het verouderd autocratisch feodalisme, dat in Duitschland met militair geweld zich handhaven wil, moet vernietigd worden, omdat het uit den tijd is en in de ontwikkeling der moderne wereld niet langer geduld kan worden. Maar de nieuwbakken geldmacht van het reuzenkapitaal, dat de schatten der moderne industrie,, van het arbeidsvermogen der moderne menschheid roekeloos stort in den oorlogskrater, moet niet minder worden .vernietigd in zijn grootheidswaan en hebzucht. Reeds gaan in Amerika zelf stemmen op, die deze beschouwing staven De redacteur van „The New Republic" heeft den oorlog van het nieuw Imperialisme, waartoe Amerika zich op reusachtige schaal voorbereidt, reeds gebrandmerkt als zelfmoord.

Northcliffe wordt bestreden door de bladen van Hearst De arbeiders maken zich gereed tot verzet. De valsche leuze van vrede door oorlog, die, even als die van vrede door uiterste bewapening in deze wereldworsteling haar volledig bankroet beleeft, kan zich niet langer met eenig recht handhaven. Voor dergelijke drogredenen gaan nu de oogen meer en meer open. Langzaam maar zeker kentert de openbare meening, langzaam maar zeker ontwaken de volkeren uit hun verdooving.

De hypnose van den oorlog is verbroken, maar niet door Amerika, door Rusland, door dat tegendeel, dat een oorlog van

Sluiten