Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofddoel van elke gelooving en elke gedachte, zoowel als van elke physieke geneeskundige behandeling, vooropstelt. De wetenschap heeft te groote successen te boeken dan dat zij op deze wijze kan worden verloochend'. Liefde tot het onvervalschte, tot de waarheid, is voor den op-bouw eener nieuwe maatschappij, haar nieuw geestelijk inzicht en moraal, de eenig mogelijke grondslag. Waarschuwt de op dit gebied nog altijd betrouwbare en waakzame Shaw in zijn artikel „On having an idea" in de New Statesman van 20 September 1916 als volgt:

„Aristoteles zelf, een der meestér-minnaars der waarheid, werd door de belanghebbenden bij geldbeleggingen gebruikt als een doode hand om de waarheid mede te onderdrukken. De menschen waren bereid een theorie van Aristoteles eerder te gelooven dan wat hun eigen oogen hun te zien gaven. Als een man van wetenschap iets in de natuur opmerkt, dat Aristoteles niet gekend heeft of ontkend heeft, behoorde er inderdaad zedelijke moed toe om dit iets te verkondigen.

Men zou zoo denken, dat onder dergelijke omstandigheden een man zich op de eenvoudige wijze van het kind, dat op het strand een nieuw soort schelp gevonden heeft, zou kunnen uitspreken Maar in het rijk der ideeën is het gevaarlijk de onschuld van het kind te bezitten. Men verkondigt de waarheid met levensgevaar Men heeft niet alleen hiermede rekening te houden of men de waarheid heeft ontdekt, maar. of de waarheid, die mén ontdekt heeft, soms den bouw der christelijke kerk of van het Britsche Keizerrijk in gevaar brengt, of het hedendaagsch sociaal systeemof welk ander groot belang ook, dat voor den gemiddelden man van meer onmiddellijk gewicht is dan de abstracte waarheid Ziehier het element van zwakheid in den conservatieven kant der menschelijke natuur, een kant, die overigens ook van groot nut kan zijn."

De weg van vooruitgang, die nog altijd door barrikaden van eigen belang, vooroordeel en bijgeloof versperd wordt, is ten slotte, en dit is zijo voordeel, de natuurlijke weg der menschelijke bewustwording en ervaring. Niets grootsch is in de wereld tot stand gebracht, waarvoor niet het initiatief werd genomen door

Sluiten