Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iemand die voor revolutionnair, voor droomer of utopist werd uitgekreten.

Het meesterschap der modernen in techniek en wetenschap is te danken aan een reeks van experimenten, die allen bij hun eerste pogen voor onmogelijkheden' werden uitgemaakt. Het vliegtuig, tien jaren geledten nog een zeer twijfelachtig succes, beheerscht nu de lucht en wordt in den wereldoorlog misbruikt als een der geweldigste middelen.

Het menschelijk genie staat blijkbaar op mechanisch gebied voor de oplossing van geen enkel probleem, maar het loopt gevaar door zijn eigen vinding, door het werktuig op nieuw tot slaaf in plaats van tot meester van zijn lot te worden gemaakt.

Om dit te voorkomen is nu de eerste taak van' 's menschen genialiteit een geestelijke doorgronding der tijdsproblemen, der wetten volgens welke de menschelijke samenleving en de mensch zelf zich ontwikkelt. Het gaat om een revolutie in het bestuur der maatschappij en der wereld, opdat de wereld, nu voor dé massa een hel, voor enkelen een oord van weelde en genot, zal kunnen worden een bewoonbare plaats voor allen

Dit is niet het onbereikbaar droombeeld van den fantast. Het is het natuurlijk verlangen van den mensch, die de natuur erkent in haar goddelijke gaven, in haar onuitputtelijke levensbronnen voor mensch en dier, zoowel op geestelijk als op materieel gebied.

Onze tijd vereischt een religie, d.w.z. een besef van den verheven en oneindSgen rijkdom der natuur en haar scheppingskracht voor al haar creaturen zonder onderscheid, en een moraal, die uit dit besef voortvloeiende levenswetten van den mensch en zijn samenleving, eerbiedigt en volgt.

Eigenlijk is elke godsdienst en elke moraal een poging geweest in deze richting. In het heidendom, wiens religie niet minder verheven factoren bevat dan die der lateren ééngodheid-dienende vormen van religieuse bewustwording, is dit verband van natuurinterpretatie en godsdienst op zijn duidelijkst aan het licht getreden. Sedert transformeerde de godsdienst zich in velerlei landen in de verschillende vormen, die het menschelijk bewustzijn op dit gebied aannam. Historisch, d.w.z. als openbaringen der menschelijke bewustwording van haar kennen en haar kunnen, zijn elk dezer godsdienstvormen belangrijk, vormen zij schakels, van welke

Sluiten