Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hier de dwang van buitengewone omstandigheden, die geleidelijke evolutie onmogelijk, revolutie noodzakelijk maakt.

Maar deze revolutie, Rusland heeft het bewezen, kan in den modernen tijd, indien een ontwikkeld rechtsbewustzijn en een nieuwe moraal haar bezielt, en alleen van een dergelijk bewustzijn en een dergelijke moraal is heil te verwachten, zonder brute gewelddadigheid of noodeloos bloedvergieten gebeuren. Hoe minder geweld er gebruikt wordt hoe beter de revolutie zal slagen,, want geweld wekt geweld en het is juist het doel van elke waarachtig-revolutionnaire voorwaartsbeweging, die uit een ommekeer in 's menschen voelen en denken geboren is, bet geweld te overwinnen en rede, menschenliefcle en recht te doen zegevieren

De militaire barbaarschheid, zooals die heden ten dage het schrikbewind voert, de imperialistische contra-revolutie overtreft in daden van wreedheid elke volksrevolutie, die ooit heeft plaats gehad.

Geen bloedbad werd ooit aangericht, dat ook maar vergeleken kan worden bij dat van den wereldoorlog.

Het verzet der volkeren tegen deze oorlogstaktiek van het imperiafisme kan niet uitblijven. Het is niet anders dan bét godsgericht der gefolterde menschelijke levensinstinkten. Een natuurlijk gericht, dat als een stormende natuurkracht, als een natuur-norjtd\vendighéid die oppermacht zal breken van allen en alles wat jaagt en ophitst naar wereldheerschappij.

Zoo stuwt het raadsel der Sfinx, het raadsel van goed en van kwaad, dat het levensraadsel is, met ongekenden aandrang op uit het oorlogstumult. Het laat zich niet langer met onverschilligheid ter zijde stellen Het dwingt ons de aandacht af door een rampzalige werkelijkheid, waarin daemonische instinkten bandeloos zijn losgelaten

Dit raadsel, eenmaal de hefboom van het bovennatuurlijk gelooven, is geworden door de ontwikkeling der wetenschap, de hefboom voor een natuurlijk begrijpen. Het is geworden een psychologisch vraagstuk, het raadsel in de menschelijke natuur zelve, die met vallen én ópstaan in haar meest tragisché lotgevallen de vuurproef der zelfbevrijding, te doorstaan heeft.

De oplossing van dit grondprobleem der menschheid, ons eertijdsvoorgesteld als een worsteling tusschen kwade en goede geesten,

Sluiten