Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorwaarden worden verbonden. Zij wordt alleen verleend, voor zoover eenig redelijk belang dat vordert en misbruik van de machtiging of van het vuurwapen niet is te vreezen. Zij kan tot bepaalde tijden en plaatsen worden beperkt.

De machtiging, bedoeld onder 4°. van het voorgaande lid, wordt schriftelijk aangevraagd bij het hoofd van plaatselijke politie. De aanvrager verstrekt zooveel mogelijk de van hem door of vanwege het hoofd van plaatselijke politie gevraagde inlichtingen en bescheiden. Binnen eene maand wordt op de aanvraag schriftelijk beschikt. Indien de aanvraag geheel of gedeeltelijk niet wordt ingewilligd, is de beschikking met redenen omkleed.

Tegen de beschikking staat den aanvrager binnen veertien dagen na de dagteekening daarvan beroep open bij Onzen Commissaris in de provincie, die binnen eene maand na den dag, waarop de voorziening is gevraagd, daarop schriftelijk beschikt.

De hoofden van plaatselijke politie zijn te allen tijde bevoegd elke door hen of, in beroep van hunne beslissing, door Onzen Commissaris in de provincie verleende machtiging bij eene met redenen omkleede beschikking, welke in dringende gevallen bij voorraad uitvoerbaar kan worden verklaard, te schorsen of in te trekken. Het voorgaande lid is van overeenkomstige toepassing.

Hij, die niet bevoegd is om een vuurwapen voorhanden te hebben, is eveneens niet bevoegd om munitie voorhanden te hebben, tenzij hij ingevolge de wet van 26 April 1884 (Staatsblad no. 81) tot het houden van eene bewaarplaats of tot opslag van ontplofbare stoffen gerechtigd is.

Artikel 4.

Allen, die van het afleveren van vuurwapenen of van munitie aan

particulieren een beroep of eene gewoonte maken, zijn verplicht een doorloopend register te houden en daarin onverwijld aanteekening te doen van alle door hen onder eenigen titel ontvangen of afgeleverde vuurwapenen of munitie.

Zij zijn verplicht daarin onverwijld te vermelden de namen en woonplaatsen zoowel van degenen, van wie de voorwerpen afkomstig of voor wie deze bestemd zijn, als van hen, uit wier handen zij de voorwerpen hebben ontvangen of in wier handen zij deze hebben afgeleverd, en voorts datum en gemeente van afgifte van de machtigingen, consenten en geleibiljetten, welke ingevolge deze wet of de wet 'van 9 Mei 1890 (Staatsblad* no. 81) aan bedoelde personen verleend mochten zijn, alsmede hetgeen verder door het hoofd van plaatselijke politie mocht worden voorgeschreven.

Zij zijn verplicht het register op eerste aanvraag ter inzage te vertoonen aan elk der ambtenaren, in artikel 14 bedoeld.

Artikel 5.

Het is verboden eene bom, eene handgranaat of een dergelijk voor ontploffing of voor het verspreiden van verstikkende of vergiftige gassen bestemd wapen, een vlammenwerper, een kanon, een machine-geweer of een onderdeel van een dier vuurwapenen te vervaardigen, te herstellen of voorhanden te hebben.

Het voorgaande lid is niet van toepassing ten aanzien van het vervaardigen, herstellen of voorhanden hebben van een der daarin genoemde vuurwapenen door iemand, die bevoegd is het wapen voorhanden te hebben.

Artikel 6.

Het is verboden een vuurwapen binnen het rijk in Europa af te leveren. Het voorgaande lid is niet van toe-

Sluiten