Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

passing ten aanzien van het afleveren van een vuurwapen:

1°. aan iemand, die bevoegd is het wapen voorhanden te hebben;

2°. aan iemand, die ingevolge artikel 3, eerste lid, onder 6°., der wet van 9 Mei 1890 (Staatsblad no. 81) het wapen op den openbaren weg of op eenige voor het publiek toegankelijke plaats bij zich mag hebben;

3°. door iemand, die, bevoegd om het wapen voorhanden te hebben, het tijdelijk in bewaring geeft aan een meerderjarige, die tot hem in dienstbetrekking staat, of aan een meerderjarigen huisgenoot.

Artikel 7.

Naar regelen, te stellen bij algemeenen maatregel van bestuur, kan van personen, die ingevolge deze wet eene machtiging, of krachtens een algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 2, een consent van invoer, uitvoer, doorvoer of vervoer aanvragen, een bedrag worden geheven ter vergoeding van kosten van administratie en toezicht.

De machtiging of het consent en de vuurwapenen en de munitie, waarop zij betrekking hebben, moeten op eerste aanvraag worden vertoond aan elk der ambtenaren, in artikel 14 bedoeld.

Artikel 8. • De hoofden van plaatselijke politie gedragen zich in de uitvoering dezer wet . naar de aanwijzingen van of vanwege Onzen Minister van Justitie.

Zij zijn verplicht een register te houden en daarin aanteekening te doen van elke door hen of, in beroep van hunne beslissing, door Onzen Commissaris in de provincie verleende . machtiging, als bedoeld in artikel 3, zoomede van elke schorsing of intrekking van zoodanige machtiging.

Onze Minister van Justitie is bevoegd voorschriften te geven met betrekking tot de registratie der per¬

sonen, die vuurwapenen voorhanden hebben.

Artikel 9.

De hoofden van plaatselijke politie zijn bevoegd te bevelen, dat personen, die, zonder daartoe bevoegd te zijn, vuurwapenen of munitie voorhanden hebben, deze, binnen een daarvoor te stellen termijn, op daartoe aan te wijzen plaatsen of in handen van daartoe aan te wijzen personen aan de gemeente in bewaring zullen geven. Na daartoe bekomen machtiging van of vanwege Onzen Minister van Justitie kan het bevel ook tot andere personen worden gericht.

Het bevel wordt hetzij door of vanwege het hoofd van plaatselijke politie mondeling of schriftelijk gericht tot dengene, wien het aangaat, hetzij gegeven bij algemeene bekendmaking. Die bekendmaking geschiedt op de wijze, door het hoofd van plaatselijke pojitie bepaald.

Kan het optreden van het hoofd van plaatselijke politie niet worden afgewacht, dan kan, voor zoover betreft personen, die, zonder daartoe bevoegd te zijn, vuurwapenen of munitie voorhanden hebben, bij dringende noodzakelijkheid een bevel, als bedoeld in het eerste lid, worden gegeven door elk der andere ambtenaren, in artikel 14 vermeld. Het wordt alsdan mondeling of schriftelijk gericht tot dengene, wien het aangaat.

Artikel 10.

De in bewaring gegeven vuurwapenen en munitie worden, voor zoover het hoofd van plaatselijke politie dat noodig acht, voor onmiddellijk gebruik ongeschikt gemaakt.

Over de in bewaring gegeven vuurwapenen en munitie kan de rechthebbende beschikken met goedvinden van het hoofd van plaatselijke politie.

Ter zake van de bewaring van vuurwapenen of munitie voor iemand, die niet bevoegd is die voorwerpen voor-

Sluiten