Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerste lid, kan bij schriftelijk consent ontheffing worden verleend en wel:

1°. voor zoover betreft invoer, uitvoer of doorvoer van vuurwapenen of iminkie ten behoeve van den openbaren dienst, door het hoofd van het daarbij betrokken departement van algemeen bestuur;

2°. en overigens door Onzen Commissaris in de provincie, waarin de belanghebbende woont, of, indien deze hier te lande niet woont, door Onzen Commissaris in de provincie Utrecht.

Het consent is ingericht naar een model, vastgesteld door Onzen Minister van Justitie.

Artikel 5.

De aanvraag om een consent, hetwelk door Onzen Commissaris in eene der provinciën kan worden verleend, is ingericht naar een model, vastgesteld door Onzen Minister van Justitie. Formulieren van aanvraag zijn ter provinciale griffie verkrijgbaar tegen betaling van vijf en twintig cents per exemplaar.

Bij de aanvraag, bedoeld in het voorgaande lid, kiest de belanghebbende voor de geheele behandeling daarvan eene bepaalde woonplaats in de provincie, waarin de aanvraag wordt ingediend.

De aanvrager verstrekt zooveel mogelijk de van hem door of vanwege Onzen Commissaris in de provincie gevraagde inlichtingen en bescheiden.

Artikel 6.

Ter vergoeding van kosten van administratie en toèzicht kan van dengene, wien door Onzen Commissaris in eene der provinciën een con*sent wordt, verleend, een bedrag worden geheven en wel:

1°. voor zoover betreft een consent van invoer, één gulden per K.G. ge-, wicht van de voorwerpen, waarvoor het consent geldt, met hunne verpakking, doch ten minste één gulden;

2°. en overigens vijf en twintig cents per K.G. gewicht van de voorwerpen, waarvoor het consent geldt, met hunne verpakking, doch ten minste één gulden.

De opbrengst der heffingen komt ten bate van de provincie.

Artikel 7.

Onze Commissarissen in de provincie gedragen zich in de uitvoering van dit besluit naar de aanwijzingen van Onzen Minister ysai Justitie.

Zij zijn verplicht een register te houden en daarin aanteekening te doen van elk door hen ingevolge dit besluit verleend consent.

Artikel 8.

De aanvraag om een geleidebiljet voor het vervoer van een vuurwapen is ingericht naar een model, vastgesteld door Onzen Minister van Justitie. Formulieren van aanvraag zijn verkrijgbaar op de plaatsen, door de hoofden van plaatselijke politie aangewezen, tegen betaling van tien cents per exemplaar.

Het geleidebiljet is ingericht naar een model, vastgesteld door Onzen Minister van Justitie.

Ter vergoeding van kosten van administratie en toezicht kan voor elk wapen, waarvoor het geleidebiljet geldt, een bedrag worden geheven van vijf en twintig cents. De opbrengst komt ten bate der gemeente.

Voor het vervoer van een vuurwapen ten behoeve van den openbaren dienst worden het formulier van aanvraag en het geleidebiljet kosteloos afgegeven.

Artikel 9.

De aanvraag om eene machtiging tot het voorhanden hebben van een vuurwapen is ingericht naar een model, vastgesteld door Onzen Minister van Justitie. Formulieren van aanvraag zijn verkrijgbaar op de plaatsen,

Sluiten