Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de bevolking de meest mogelijke vrijheid, terwijl reeds door de hierboven bedoelde uitzondering het doel der z.g. Wapenwet in de waagschaal werd gesteld.

wetteujke ^e "wettelijke toestand op het stuk van munitie werd vóór

toestand op Ae Vuurwaoenwet 1919 in hoofdzaak beheerscht door de z.g. Bushet stuk van r , , munitie. kruitwet x). Ingevolge artikel 1 dier wet is de Kroon bevoegd om

bij algemeenen maatregel van bestuur in het belang der openbare veiligheid 2) voorschriften te geven omtrent het vervoer, den in-, uit- en doorvoer, verkoop en opslag van buskruit en andere licht ontvlambare of ontplofbare stoffen. Op grond van dat artikel, is uitgevaardigd de algemeene maatregel van bestuur van 15 October 1.885 (Staatsblad no. 187), welks herhaaldelijk gewijzigde tekst is opgenomen in het Staatsblad no. 686 van 1917. Volgens artikel 1 van dat z.g. Buskruitbesluit worden voor de toepassing daarvan onder ontplofbare stoffen o. a. verstaan munitiën, waarin buskruit, schietkatoen of andere ontplofbare preparaten voorkomen. Ongevulde munitiën of onderdeden van munitie, welke niet zijn ontplofbare stoffen, als b.v. slaghoedjes of hulzen, vallen dus onder het z.g. Buskruitbesluit niet.

Omtrent het vervoer en den in-, uit- en doorvoer van ontplofbare stoffen, gevulde munitiën daaronder dus begrepen, geeft het z.g. Buskruitbesluit ettelijke beperkende voorschriften, op welke hier niet behoeft te worden ingegaan en die overigens aan de verspreiding van munitie onder de bevolking in het algemeen geen groote belemmeringen in den weg leggen. Zoo laat b.v. artikel 11 van het besluit het vervoer van buskruit, munitiën en vuurwerken tot eene hoeveelheid van 3 kilogram ontplofbare stof bij behoorlijke verpakking vrij.

Van meer belang ten deze zijn de artikelen van het z.g. Buskruitbesluit betreffende het bewaren van ontplofbare stoffen (artt. 71 en 72). Volgens artikel 71 wordt voor het bewaren van ontplofbare stoffen de vergunning vereischt van het gemeentebestuur, overeenkomstig de Hinderwet, terwijl zij, die reeds eene bewaarplaats hadden vóór het in werking treden dier wet zich moeten gedragen naar de voorschriften, welke door de gemeentebesturen voor het bewaren van ontplofbare stoffen zijn of zullen worden vastgesteld. Artikel 72 verbiedt in zijn eerste lid aan ieder, die niet tot het houden van eene bewaarplaats of tot opslag van ontplofbare stoffen gerechtigd is, zoodanige stoffen voorhanden te hebben. Dit verbod

1) Wet van 26 April 1884 (Staatsblad no. 81), gewijzigd bij de wet van 15 April 1886 (Staatsblad no. 64). . . . -■

2) In de praetijk geïnterpreteerd als: ter voorkoming van schade, gevaar ol Hinder.

Sluiten